Wskazówka dotycząca instalacji Canon Bjc 4300 Series

Instalacja drukarki Canon BJC 4300 Series jest łatwa i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że posiadane oprogramowanie jest w pełni zaktualizowane, a wszystkie sterowniki są pobrane i zainstalowane. Następnie należy podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB, po czym zainstalować oprogramowanie drukarki. Na koniec należy wykonać proces instalacji drukarki w systemie Windows, włączając w to uruchomienie autokonfiguracji drukarki. Po zakończeniu instalacji drukarka Canon BJC 4300 Series jest gotowa do użytku.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówka dotycząca instalacji Canon Bjc 4300 Series

W urządzeniu dostępne są poniższe metody połączenia.

Połączenie bezprzewodowe

 • Z użyciem routera bezprzewodowego

 • Bez użycia routera bezprzewodowego

Połączenie USB

Połączenie bezprzewodowe

Drukarkę można podłączyć do urządzenia (np. smartfona) na dwa sposoby: Jedną z metod jest podłączenie drukarki za pomocą routera bezprzewodowego, drugą — podłączenie bez jego użycia.

Nie można korzystać z obu tych sposobów naraz.

Jeśli masz router bezprzewodowy, zalecamy korzystanie z metody opisanej w części Połączenie z użyciem routera bezprzewodowego.

Przy podłączaniu urządzenia do drukarki, gdy jest już do niej podłączone inne urządzenie, podłącz je, korzystając z tej samej metody, jaką zastosowano w przypadku podłączonego już urządzenia.

Jeśli podłączysz je, korzystając z innej metody, komunikacja z podłączonym już urządzeniem zostanie przerwana.

Połączenie z użyciem routera bezprzewodowego

Połącz ze sobą drukarkę i urządzenie za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

Metody połączenia różnią się w zależności od rodzaju routera bezprzewodowego.

Po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a routerem bezprzewodowym i pojawieniu się na ekranie urządzenia ikony (ikony Wi-Fi) możesz podłączyć urządzenie do drukarki za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

Połączenie bez użycia routera bezprzewodowego

Połącz ze sobą drukarkę i urządzenie bez pośrednictwa routera bezprzewodowego. Podłącz urządzenie bezpośrednio do drukarki, korzystając z trybu punktu dostępu w drukarce.

Przy nawiązywaniu połączenia w trybie punktu dostępu połączenie z Internetem może zostać przerwane. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.

Jeśli podłączasz do drukarki, która działa w trybie punktu dostępu, urządzenie komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych wiąże się z naliczaniem opłat.

W trybie punktu dostępu możesz podłączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat o błędzie. W takim przypadku odłącz jedno z podłączonych urządzeń, którego nie używasz, i ponownie skonfiguruj ustawienia.

W przypadku korzystania z systemu Windows XP:

 • Bezpośrednie połączenie (Windows XP)
 • Połączenie USB

  Połącz ze sobą drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Przygotuj kabel USB.

 • Ograniczenia
 • (Pojawia się w nowym oknie)

  System Windows

  REFERENCE

  • Zamieszczone poniżej ekrany odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista™ Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”). W przypadku innych systemów operacyjnych zawartość tych ekranów może być odmienna.
  • Należy zalogować się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
  • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
  • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
  • Podczas instalacji może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony, wykonaj instrukcje widoczne na ekranie i kliknij przycisk OK. Instalacja zostanie wznowiona od momentu, w którym została przerwana w celu ponownego uruchomienia komputera.
  • Jeśli podczas instalacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera, nie należy między kolejnymi uruchomieniami komputera wyjmować z napędu instalacyjnego dysku CD-ROM.

  1. Przed wykonaniem kolejnych czynności NALEŻY WYŁĄCZYĆ DRUKARKĘ.

  2. Włącz komputer i uruchom system Windows®.

  IMPORTANT
  Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu), odłącz kabel USB podłączony do komputera. Aby zamknąć ten ekran, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). W systemie Windows Vista ekran może zostać zamknięty automatycznie po odłączeniu kabla USB. Następnie wyłącz drukarkę i przejść do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.

  3. Włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM). Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.

  • W systemie Windows Vista przejdź do kroku 4.
  • W systemach Windows XP i Windows 2000 przejdź do kroku 6.

  REFERENCE
  Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD-ROM lub ikonę aplikacji MSETUP4. EXE znajdującą się na instalacyjnym dysku CD-ROM.

  4. Jeśli pojawi się ekran AutoPlay (Autoodtwarzanie), kliknij opcję Run Msetup4. exe (Uruchom plik Msetup4. exe). pl/media/G0010797_tcm125-588429. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Jeśli pojawi się ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
  Jeśli ten sam ekran pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj). pl/media/G0010958_tcm125-588430. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
  Sterownik drukarki, poradniki ekranowe i oprogramowanie zostaną zainstalowane automatycznie. pl/media/G0010782_tcm125-588431. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  REFERENCE
  Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij przycisk Custom Install (Instalacja niestandardowa) i zastosuj się do instrukcji wyświetlanych na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

  7. Po wyświetleniu listy oprogramowania do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

  REFERENCE
  Aby wyświetlić opis danego elementu, należy przesunąć kursor nad odpowiadającą mu ikonę.

  8. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i kliknij przycisk Yes (Tak). W trakcie procesu instalacji może zostać wyświetlony ekran instalacji oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na nim instrukcjami.

  9. Po wyświetleniu ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki, a następnie WŁĄCZ DRUKARKĘ. Sterownik drukarki rozpocznie rozpoznawanie wykorzystanego portu drukarki.

  ATTENTION
  Wygląd okna zależy od modelu drukarki.

  IMPORTANT
  Jeśli w ciągu 2 minut nie uda się przejść do następnego kroku procedury, należy zapoznać się z częścią [ Nie można zainstalować sterownika drukarki].

  10. Gdy pojawi się ekran Print Head Alignment Recommended (Zalecane wyrównanie głowic drukujących), kliknij przycisk Next (Dalej).

  11. Gdy pojawi się ekran Installation Results (Wyniki instalacji), kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0010783_tcm125-588434. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

  12. Po wyświetleniu ekranu User Registration (Rejestracja użytkownika) kliknij przycisk Next (Dalej).

  REFERENCE

  • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 13. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.
  • Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane będzie podanie numeru seryjnego produktu, który znajduje się wewnątrz drukarki.


  13. Po wyświetleniu ekranu PIXMA Extended Survey Program (Rozszerzona ankieta na temat produktów PIXMA)
  zatwierdź komunikat. We would appreciate it if you would take part in this program regarding the use of Canon printers (Prosimy o wzięcie udziału w tym programie dotyczącym użytkowania drukarek firmy Canon). Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
  W przypadku kliknięcia przycisku Do not agree (Nie zgadzam się) ankieta PIXMA Extended Survey Program nie zostanie zainstalowana, ale będzie można normalnie korzystać z drukarki.

  14. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Exit (Zakończ). Po kliknięciu przycisku Exit (Zakończ) wyjmij z napędu instalacyjny dysk CD-ROM.
  Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Restart the system now (recommended) (Uruchom ponownie system (zalecane)), a następnie kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
  Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij z napędu dysk CD-ROM.

  REFERENCE
  Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

  15. Instalacja oprogramowania została zakończona.

  System Mac OS

  REFERENCE

  • Drukarki nie należy podłączać do komputerów z systemem Mac® OS 9, Mac OS X Classic, a także Mac OS X w wersji 10. 3. 8 lub starszej, ponieważ systemy te nie są obsługiwane. Należy używać systemu Mac OS X w wersji 10. 9 lub nowszej.
  • Przedstawione poniżej ekrany dotyczą instalacji w systemie Mac OS X w wersji 10. 4. x. Ekrany mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.
  • Zaloguj się do konta administratora. Podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki. pl/media/G0009064_tcm125-588437. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   REFERENCE
   Upewnij się, że drukarka jest włączona.

   2. Włącz komputer Macintosh i włóż dysk instalacyjny CD-ROM.

   REFERENCE
   Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM

   3. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja).

   4. Po wyświetleniu ekranu Authenticate (Uwierzytelnianie) wprowadź nazwę i hasło administratora. Kliknij przycisk OK.
   Jeśli nie znasz identyfikatora i hasła administratora, kliknij , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

   5. pl/media/G0010794_tcm125-588440. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

   REFERENCE
   Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

   6. Po wyświetleniu listy programów do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

   8. Po wyświetleniu ekranu Setup Complete (Instalacja ukończona) kliknij przycisk Next (Dalej).

   10.

   REFERENCE

   • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 11. pl/media/G0009596_tcm125-588441. pl/media/G0009068_tcm125-588442. png" data-aspect="0" width="100%"/>

    11. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
    System zostanie automatycznie uruchomiony ponownie. pl/media/G0010795_tcm125-588443. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

    REFERENCE
    Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

    12.

    System Windows

    REFERENCE

    • Ekrany poniżej odnoszą się do systemu operacyjnego Windows Vista™ Ultimate Edition (zwanego dalej „Windows Vista”). Ekrany mogą się różnić w zależności od używanego systemu operacyjnego.
    • Należy zalogować się do konta użytkownika z uprawnieniami administratora.
    • Podczas instalacji nie należy się przełączać na inny profil użytkownika.
    • Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie działające aplikacje.
    • Podczas instalacji może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie ponownego uruchomienia komputera. Po wyświetleniu tego komunikatu należy postąpić zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknąć przycisk OK. Instalacja zostanie wznowiona od momentu jej zatrzymania podczas ponownego uruchamiania komputera.
    • Jeśli podczas instalacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera, nie należy między kolejnymi uruchomieniami komputera wyjmować z napędu instalacyjnego dysku CD-ROM.

    1. Przed wykonaniem kolejnych czynności NALEŻY WYŁĄCZYĆ DRUKARKĘ.
    (1) Naciśnij przycisk zasilania.
    (2) Upewnij się, że kontrolka Power przestała migać.

    2. Włącz komputer i uruchom system Windows®.

    IMPORTANT
    Jeśli zostanie automatycznie wyświetlony ekran Found New Hardware (Znaleziono nowy sprzęt) lub Found New Hardware Wizard (Kreator znajdowania nowego sprzętu), odłącz kabel USB podłączony do komputera. Aby zamknąć ten ekran, kliknij przycisk Cancel (Anuluj). Ekran może zostać zamknięty automatycznie po odłączeniu kabla USB.
    Następnie wyłącz drukarkę i przejdź do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.
    W trybie komunikacji z komputerem za pośrednictwem podczerwieni kliknij przycisk Cancel (Anuluj), aby zamknąć ten ekran. Następnie wyłącz drukarkę i przejść do kroku 3, aby zainstalować oprogramowanie.

    3. Włóż dysk Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM). Program instalacyjny powinien uruchomić się automatycznie.
    W systemie Windows Vista przejdź do kroku 4. W systemach Windows XP i Windows 2000 przejdź do kroku 6.

    REFERENCE
    Jeśli instalacja nie rozpocznie się automatycznie, patrz temat [ Nie można zainstalować sterownika drukarki].

    4. Jeśli pojawi się ekran AutoPlay (Autoodtwarzanie), kliknij opcję Run Msetup4. exe (Uruchom plik Msetup4. exe). pl/media/G0010797_tcm125-588429. png" data-aspect="0" width="100%"/>

    5. Jeśli pojawi się ekran User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
    Jeśli ten sam ekran pojawi się ponownie w kolejnych punktach, kliknij za każdym razem przycisk Continue (Kontynuuj). pl/media/G0010958_tcm125-588430. png" data-aspect="0" width="100%"/>

    6. Po wyświetleniu menu głównego kliknij opcję Easy Install (Łatwa instalacja).
    Sterownik drukarki, poradniki ekranowe i oprogramowanie zostaną zainstalowane automatycznie. pl/media/G0010782_tcm125-588431. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

    REFERENCE

    • Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.
    • Aby zainstalować program Adobe® RGB (1998), należy kliknąć opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

    7. Po wyświetleniu listy oprogramowania do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

    REFERENCE
    Aby wyświetlić opis danego elementu, należy przesunąć kursor nad odpowiadającą mu ikonę.

    8. Przeczytaj uważnie umowę licencyjną i kliknij przycisk Yes (Tak). W trakcie procesu instalacji może zostać wyświetlony ekran instalacji oprogramowania. Aby zainstalować oprogramowanie, postępuj zgodnie z wyświetlanymi na nim instrukcjami.

    9. Po wyświetleniu ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki, a następnie WŁĄCZ DRUKARKĘ. Sterownik drukarki rozpocznie rozpoznawanie wykorzystanego portu drukarki.
    W trybie komunikacji za pośrednictwem podczerwieni ustaw porty IrDA każdego z innych urządzeń tak, aby znajdowały się naprzeciw siebie. Odległość pomiędzy portami IrDA powinna wynosić maksymalnie 20 cm.

    ATTENTION
    Wygląd okna zależy od modelu drukarki.

    REFERENCE
    Jeśli w ciągu 2 minut nie uda się przejść do następnego punktu procedury, należy zapoznać się z częścią [

    10. Po pojawieniu się ekranu wyrównywania głowic drukujących upewnij się, że arkusz dołączonego papieru (Paper For Print Head Alignment MP-101 – papier do wyrównywania głowicy drukującej MP-101) znajduje się na tylnej tacy. Kliknij przycisk Execute (Wykonaj), zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij opcję Print Head Alignment (Wyrównywanie głowicy drukującej).

    REFERENCE
    Procedura wyrównywania głowic drukujących trwa około 5 minut. Nie należy uaktywniać innych funkcji do czasu aż urządzenie przestanie wydawać dźwięki.
    Podczas drukowania nie należy otwierać pokrywy głowicy drukującej.
    Deseń zostanie wydrukowany, a głowice drukujące zostaną automatycznie wyrównane.

    Deseń zostanie wydrukowany, a głowice drukujące zostaną automatycznie wyrównane. pl/media/G0012716_tcm125-588707. png" data-aspect="0" width="100%"/>

    REFERENCE
    Deseń jest drukowany przy użyciu czarnego i niebieskiego atramentu.
    Jeśli nie można poprawnie wykonać procedury automatycznego wyrównywania głowic drukujących, kontrolka [Alarm] drukarki zamiga jedenaście razy na pomarańczowo. Aby uzyskać więcej informacji, patrz [ Kontrolka ALARM miga na pomarańczowo].

    11. Po zakończeniu procesu wyrównywania głowic drukujących kliknij przycisk Next (Dalej). pl/media/G0010783_tcm125-588434. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

    12. Gdy pojawi się ekran Installation Results (Wyniki instalacji), kliknij przycisk Next (Dalej).

    13. Po wyświetleniu ekranu User Registration (Rejestracja użytkownika) kliknij przycisk Next (Dalej).

    REFERENCE

    • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu n. Po zakończeniu instalacji oprogramowania kliknij dwukrotnie ikonę na pulpicie.
    • Aby zarejestrować produkt, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wymagane będzie podanie numeru seryjnego produktu, który znajduje się z tyłu drukarki.

    14. Po wyświetleniu ekranu PIXMA Extended Survey Program (Rozszerzona ankieta na temat produktów PIXMA) przeczytaj komunikat. We would appreciate it if you would take part in this program regarding the use of Canon printers (Prosimy o wzięcie udziału w tym programie dotyczącym użytkowania drukarek firmy Canon). Aby wyrazić zgodę, kliknij przycisk Agree (Zgadzam się).
    W przypadku kliknięcia przycisku Do not agree (Nie zgadzam się) ankieta PIXMA Extended Survey Program nie zostanie zainstalowana, ale będzie można normalnie korzystać z drukarki.

    15. Po wyświetleniu ekranu Installation completed successfully (Instalacja została pomyślnie zakończona) kliknij przycisk Exit (Zakończ). Po kliknięciu przycisku Exit (Zakończ) wyjmij z napędu instalacyjny dysk CD-ROM.
    Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Restart the system now (recommended) (Uruchom ponownie system (zalecane)), a następnie kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
    Po ponownym uruchomieniu komputera wyjmij z napędu dysk CD-ROM.

    REFERENCE
    Instalacyjny dysk CD-ROM należy przechowywać w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności ponownego zainstalowania oprogramowania.

    System Mac OS

    REFERENCE

    • Drukarki nie należy podłączać do komputerów z systemem Mac® OS 9, Mac OS X Classic, a także Mac OS X w wersji 10. 3. 8 lub starszej, ponieważ systemy te nie są obsługiwane. Należy używać systemu Mac OS X w wersji 10. 9 lub nowszej.
    • Przedstawione poniżej ekrany dotyczą instalacji w systemie Mac OS X w wersji 10. 4. x.
    • Zaloguj się do konta administratora. Podłącz jeden koniec przewodu USB do komputera, a drugi do drukarki.

     REFERENCE
     Upewnij się, że drukarka jest włączona.

     2. Włącz komputer Macintosh i włóż dysk instalacyjny CD-ROM.

     REFERENCE
     Jeśli folder dysku CD-ROM nie otworzy się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM

     3. Kliknij dwukrotnie ikonę Setup (Instalacja).

     4. Po wyświetleniu ekranu Authenticate (Uwierzytelnianie) wprowadź nazwę i hasło administratora. Kliknij przycisk OK.
     Jeśli nie znasz identyfikatora i hasła administratora, kliknij, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

     5. pl/media/G0010794_tcm125-588440. jpg" data-aspect="0" width="100%"/>

     REFERENCE
     Aby wybrać określone elementy do zainstalowania, kliknij opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa) i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie w celu kontynuowania instalacji.

     6. Po wyświetleniu listy programów do zainstalowania przejrzyj jej zawartość, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).

     7.

     8. Po wyświetleniu ekranu Start Setup (Rozpocznij instalację) kliknij przycisk Execute (Wykonaj). Po pojawieniu się ekranu Printer Connection (Podłączanie drukarki) zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).
     System zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.

     REFERENCE
     Podczas procedury ponownego uruchamiania komputera nie wolno wyjmować dysku Setup CD-ROM (Instalacyjny dysk CD-ROM) z napędu. Kliknij przycisk Execute (Wykonaj), zatwierdź wyświetlony komunikat i kliknij przycisk OK. png" data-aspect="0" width="100%"/>

     REFERENCE

     • Deseń jest drukowany przy użyciu czarnego i niebieskiego atramentu.
     • Jeśli nie można poprawnie wykonać procedury automatycznego wyrównywania głowic drukujących, kontrolka [Alarm] drukarki zamiga jedenaście razy na pomarańczowo.

     11. Po wyświetleniu ekranu Setup Complete (Instalacja ukończona) kliknij przycisk Next (Dalej).

     12.

     REFERENCE

     • Aby zarejestrować się później, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) i przejdź do punktu 13. pl/media/G0009596_tcm125-588441.

     13.
     Jeśli zostanie wyświetlony ekran Restart (Ponowne uruchamianie), kliknij przycisk Restart (Uruchom ponownie).

  Wskazówka dotycząca instalacji Canon Bjc 4300 Series

  Bezpośredni link do pobrania Wskazówka dotycząca instalacji Canon Bjc 4300 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wskazówka dotycząca instalacji Canon Bjc 4300 Series