Naprawa Manua Caliber Hcg 007

Naprawa manualnego nóżka Caliber HCG 007 jest procesem, który może być trudny, ale możliwy do wykonania. Aby zacząć naprawę, należy wyjąć podpórkę z jej mocowań i odkręcić tylną część rękojeści. Następnie należy wyjąć obie części rękojeści i odkręcić śrubę, która łączy je razem. Gdy to zostanie zrobione, należy wyjąć dźwignię blokującą i wyjąć szczękę. Po wyjęciu szczęki można wyjąć zespoły sprężyny i płyty i złożyć je zgodnie z instrukcją producenta. Po zakończeniu naprawy należy złożyć nóżkę i zamontować ją z powrotem do rękojeści. Naprawa manualnego nóżka Caliber HCG 007 może być czasochłonna, ale jeśli wykonana prawidłowo może trwać wiele lat.

Ostatnia aktualizacja: Naprawa Manua Caliber Hcg 007

INSTRUKCJA

Środki ostrożności

Wskazówki bezpiecznego użytkowania

Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem

k orzystania z niniejszego urządzenia oraz komponentów systemu.

Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktu

w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber Europe BV nie

ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania się

do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

W przypadku napotkania problemu

należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia

ciała lub uszkodzenie produktu. Urządzenie należy przekazać autory-

zowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celem naprawy.

Czyszczenie produktu.

Do okresowego czyszczenia produktu używać miękkiej i suchej

s zmatki. W przypadku poważniejszych zabrudzeń, szmatkę

należy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodować

rozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.

Temperatura.

Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi od 0°C do +45°C przed

włączeniem urządzenia.

Poniżej znajdują się opisy funkcji/opcji urządzenia HCG 008Q. Liczby w „(... )" odnoszą się do przycisków i złączy na urządzeniu i/

lub pilocie. Rysunki znajdują się na początku tej instrukcji.

Podłączanie i ustawianie zegara

• Podłącz zasilacz do sieci prądu przemiennego 100~240 V, a drugi koniec do gniazda DC IN (21).

• Zegar elektroniczny włączy się i pokaże czas „0:00".

• Naciśnij przycisk [SET/MEM] (3) i wskaźnik godziny zacznie migać, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić godzinę.

• Naciśnij ponownie przycisk [SET/MEM] (3) i wskaźnik minut zacznie migać, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić minuty.

• Naciśnij ponownie przycisk [SET/MEM] (3), aby wybrać tryb 12- lub 24-godzinny, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić.

• Naciśnij jeszcze raz przycisk [SET/MEM] (3) i wskaźnik sekund zacznie migać, użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7).

• Po ustawieniu żądanego czasu, naciśnij ponownie przycisk [SET/MEM] (3) lub poczekaj 5 sekund.

• A by zmienić bieżący czas, radio musi być wyłączone – aby je wyłączyć, wciśnij na 2 sekundy przycisk [MODE] (1) i wykonaj

powyższe kroki, aby ustawić czas.

Ustawianie alarmu

Produkt oferuje wygodną funkcję podwójnego alarmu. Każdą funkcję alarmu można ustawić niezależnie, wybierając budzenie

radiem, brzęczykiem lub dźwiękiem z wejścia AUX-in. W przypadku wybrania budzenia radiem należy pamiętać, aby przed

wyłączeniem radia wybrać żądaną stację i ustawić głośność. W przypadku wybrania budzenia dźwiękiem z wejścia liniowego

(AUX-in), należy pamiętać o podłączeniu źródła (odtwarzania).

Aby ustawić alarm, radio musi być wyłączone. Aby wyłączyć radio, wciśnij na 2 sekundy przycisk [MODE] (1).

• N aciśnij przycisk [ALARM] (2) i wskaźnik AL1 (10) + wskaźnik godzin zaczną migać. Użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby

ustawić godzinę.

• Naciśnij ponownie przycisk [ALARM] (2) i zacznie migać wskaźnik minut. Użyj przycisków [DOWN/UP] (6/7), aby ustawić minuty.

• Ponownie naciśnij przycisk [ALARM] (2) i za pomocą przycisków [DOWN/UP] (6/7) wybierz źródło budzenia:

O N > budzenie brzęczykiem / ON + wskaźnik FM (15) > budzenie radiem FM / ON + wskaźnik AUX (16) > budzenie dźwiękiem

z wejścia liniowego / OFF

• P o dokonaniu wyboru odczekaj 5 sekund, aby urządzenie przeszło do wyświetlania bieżącego czasu. Po ustawieniu zaświeci

się wskaźnik AL1 (10).

Aby użyć drugiego alarmu, należy najpierw wykonać procedurę ustawiania pierwszego alarmu. Po wykonaniu ostatniego kroku

(patrz wyżej) naciśnij ponownie przycisk [ALARM] (2), aby włączyć ustawianie drugiego alarmu i spowodować, że zacznie migać

wskaźnik AL2 (11).

Użyj tych samych powyższych kroków, aby ustawić drugi alarm.

Kiedy zabrzmi alarm, można:

• N acisnąć przycisk [MODE] (1) jeden raz, aby wyłączyć alarm. Wskaźnik alarmu wciąż będzie się świecić informując, że alarm

wciąż jest włączony i zabrzmi następnego dnia.

• Nacisnąć przycisk [SNOOZE] (4), aby wyłączyć alarm na około 9 minut.

• Aby całkowicie wyłączyć alarm, należy ustawić alarm na OFF (patrz akapit „Ustawianie alarmu").

Konserwacja.

W przypadku problemów nie należy podejmować samodziel-

nej naprawy urządzenia. Urządzenie należy przekazać

a utoryzowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV

celem wykonania prac serwisowych.

Umieszczanie.

Umieścić na płaskiej powierzchni. Zapewnić wystarczającą

przestrzeń wokół produktu dla odpowiedniej wentylacji.

Ciepło.

Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu powierzchni

grzewczych lub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni

słonecznych.

INSTRUKCJA

Środki ostrożności

Wskazówki bezpiecznego użytkowania

Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem

k orzystania z niniejszego urządzenia oraz komponentów systemu.

Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktu

w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber Europe BV nie

ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania się

do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

W przypadku napotkania problemu

należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia

ciała lub uszkodzenie produktu. Urządzenie należy przekazać autory-

zowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celem naprawy.

Czyszczenie produktu.

Do okresowego czyszczenia produktu używać miękkiej i suchej

s zmatki. W przypadku poważniejszych zabrudzeń, szmatkę

należy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodować

rozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.

Temperatura.

Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi od 0°C do +45°C przed

włączeniem urządzenia.

Poniżej znajdują się opisy funkcji/opcji urządzenia HCG 009DAB. Liczby w „(... )" odnoszą się do przycisków i złączy na

urządzeniu i/lub pilocie. Rysunki znajdują się na początku tej instrukcji.

Podłączanie i ustawianie zegara

• Podłącz zasilacz do sieci prądu przemiennego 100~240 V, a drugi koniec do gniazda DC IN (10).

• Zegar elektroniczny włączy się i pokaże czas „0:00".

• W łączy się podświetlenie ekranu LCD i pojawi się komunikat „PLZ SET TIME". Naciśnij przycisk [q /Mode], aby włączyć radio.

Najpierw rozpocznie się automatyczne skanowanie kanałów DAB:

• Czas zostanie domyślnie zsynchronizowany z czasem transmitowanym przez system DAB.

• P o zakończeniu skanowania na ekranie pojawi się liczba wykrytych stacji radiowych, a pierwsza stacja zostanie włączona

automatycznie.

• W celu przeglądania wykrytych stacji należy nacisnąć przycisk [Down] lub [Up], aby wyświetlić poprzednią lub następną

stację. Po odszukaniu żądanej stacji naciśnij przycisk [

nowa stacja zostanie wywołana automatycznie po 5 sekundach.

• Po ponownym włączeniu radia uruchomiony zostanie poprzednio używany tryb i poprzednio słuchana stacja.

Regulacja poziomu głośności

Naciśnij przycisk [

/Select], a następnie przycisk [Up] lub [Down], aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Zmiana trybu pracy radia (DAB+/FM)

Wybierz tryb DAB+ lub FM, przytrzymując wciśnięty przycisk [ q /Mode].

Regulacja podświetlenia

Do wyboru są 3 opcje jasności podświetlenia.

• Aby ustawić poziom jasności, przełącz radio w tryb czuwania i przyciskami [Up] i [Down] wybierz opcję.

• I nterwał czasowy można ustawić za pomocą opcji <Timeout>. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Info/Menu], aby otworzyć menu

główne, wybierz opcję <System>, a następnie opcję <Timeout>.

Uwaga: Patrz opis opcji systemowej odnośnie dostępnych ustawień opcji Timeout.

Tryb DAB+

Przycisk [Info/Menu] umożliwia zmianę niektórych ustawień domyślnych radia, aby działało zgodnie z oczekiwaniami

użytkownika. Aby włączyć menu główne, wciśnij na 3 sekundy przycisk [Info/Menu], aby włączyć poniższe menu główne.

Przyciskami [Up] i [Down] można wybierać różne submenu. Jeśli zechcesz wyłączyć menu, przytrzymaj wciśnięty przycisk [Info/

Menu], aby wrócić do poprzedniego menu.

Pełne skanowanie

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji; skanowanie może trwać 1-3 minut.

Dostrajanie ręczne

1. Z a pomocą tej opcji można ręcznie dostroić odbiornik. To może być pomocne w przypadku ustawiania anteny lub dodawania

stacji, pominiętych podczas skanowania automatycznego.

2. N aciśnij przycisk [Up] lub [Down], aby przeszukać cyfrowe częstotliwości radiowe i wybrać częstotliwość, do której chcesz

dostroić radio.

Konserwacja.

W przypadku problemów nie należy podejmować samodziel-

nej naprawy urządzenia. Urządzenie należy przekazać

a utoryzowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV

celem wykonania prac serwisowych.

Umieszczanie.

Umieścić na płaskiej powierzchni. Zapewnić wystarczającą

przestrzeń wokół produktu dla odpowiedniej wentylacji.

Ciepło.

Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu powierzchni

grzewczych lub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni

słonecznych.

/ Select], aby ją wywołać. Jeśli nie naciśniesz przycisku [Select],

Alarm:

Radio udostępnia 2 alarmy. Użyj poniższych kroków, aby ustawić alarm.

1. W łącz radio, przytrzymaj wciśnięty przycisk [ Sleep/Alarm/Snooze], aby włączyć ustawianie alarmu. Alarm można ustawić

również wtedy, gdy radio znajduje się w trybie czuwania. W trybie gotowości długie naciśnięcie przycisku [Sleep/Alarm/

Snooze] wyświetli kreatora alarmu.

Jeśli chcesz ustawić alarm 2, wystarczy nacisnąć przycisk [Up] lub [Down]. Następnie naciśnij przycisk [

włączyć ustawianie alarmu. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Inactive", naciśnij przycisk [Up] lub [Down], aby pojawił się wskaźnik „active".

3. N astępnie naciśnij przycisk [

/ select], aby zatwierdzić i przejść do następnego kroku ustawiania czasu. Naciśnij przycisk

[Up] lub [Down], aby ustawić godzinę i naciśnij przycisk [

i zatwierdź, aby przejść do następnego kroku.

4. T eraz należy wybrać źródło alarmu. Alarm może włączać brzęczyk, stację DAB lub stację FM. Wybranie DAB lub FM umożliwi

następnie wybranie jednej z zaprogramowanych stacji lub ostatnio słuchanej stacji jako źródła alarmu.

5. N astępnie należy ustawić żądaną głośność alarmu. Ustaw głośność używając przycisku [Up] lub [Down]. Następnie naciśnij

przycisk [

/ Select], aby przejść do następnego kroku.

6. N a wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Duration" określający, jak długo chcesz utrzymywać aktywny alarm w danym okresie.

Do wyboru jest 15, 30, 45, 60 i 90 minut. Zatwierdź i przejdź do następnego kroku.

7. T eraz należy określić harmonogram działania alarmu. Do wyboru są opcje Daily (codziennie), Once (jeden raz), Weekends (w

weekendy), Weekdays (w dni powszednie)

8. Naciśnij przycisk [

/ Select], aby zatwierdzić, po czym na wyświetlaczu pojawi się wskazanie jak niżej.

Przycisk [Sleep/Alarm/Snooze]

Gdy alarm jest włączony, to można nacisnąć przycisk [Sleep/Alarm/Snooze], aby włączyć tryb drzemki, opóźniający alarm, który

włączy się ponownie po 9 minutach. Aby wyłączyć alarm, wystarczy nacisnąć przycisk [ q / Mode], po czym alarm zostanie

wyłączony i przejdzie w tryb czuwania.

Radio FM

1. Przy aktywnym trybie DAB przytrzymaj wciśnięty przycisk [ q /Mode], aby włączyć tryb FM. P rzytrzymaj wciśnięty przycisk [Up] lub [Down], radio rozpocznie skanowanie częstotliwości w wybranym kierunku, które

zatrzyma automatycznie po wyszukaniu stacji. P o kilku sekundach wyświetlacz zostanie zaktualizowany. Pojawi się nazwa stacji oraz informacje systemu RDS (Radio Data

System), jeśli będą dostępne. Naciskanie przycisku [Up] lub [Down] będzie powodować zmianę częstotliwości w górę lub w dół w krokach co 0, 05 MHz.

Uwaga: Jeśli odbiór będzie ciągle słaby, to należy zmienić położenie anteny lub przenieść radio w inne miejsce.

Zapamiętywanie stacji radiowych

1. Radio może przechowywać w pamięci 10 stacji DAB i 10 stacji FM, umożliwiając szybkie wywoływanie ulubionych stacji. Dostroić radio do stacji, która ma być zapamiętana. P rzytrzymać wciśnięty przycisk „Preset", aby włączyć menu, wyświetlacz pokaże jak niżej. Wskaźnik <P01Empty> zacznie

migać. N astępnie naciśnij przycisk [Up] lub [Down], aby wybrać numer komórki pamięci, po czym naciśnij przycisk [

zatwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „P X Saved", gdzie „X" jest numerem komórki pamięci (1-10).

Wywoływanie zaprogramowanej stacji

Naciśnij przycisk [Preset], a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „P01: (Empty)" lub „P01: station name" (zachowanej uprzednio),

naciśnij przycisk [Up] lub [Down], aby wybrać stację, której chcesz słuchać, a następnie naciśnij przycisk

[

/ Select], aby zatwierdzić.

Uwaga: Jeśli w danej komórce pamięci nie ma zapamiętanej stacji, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „Px: (Empty)", a po kilku

sekundach nastąpi powrót do poprzednio słuchanej stacji.

Funkcja FACTORY RESET:

Funkcja służy do resetowania radia i przywracania oryginalnych ustawień fabrycznych.

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Menu], aby włączyć podmenu <system> i wybierz opcję <Factory Reset>, a następnie naciśnij

/ select], aby zatwierdzić. Postępuj zgodnie z poleceniami na wyświetlaczu, aby zakończyć resetowanie radia.

Radio samoczynnie uruchomi się ponownie.

/ Select], aby

/ Select], aby zatwierdzić, a następnie odpowiednio ustaw minuty

/ Select], aby

All manuals and user guides at all-guides. com

INSTRUKCJA

Środki ostrożności

Wskazówki bezpiecznego użytkowania

Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem

k orzystania z niniejszego urządzenia oraz komponentów systemu.

Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktu

w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber Europe BV nie

ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania się

do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

W przypadku napotkania problemu

należy natychmiast wyłączyć urządzenie.

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia

ciała lub uszkodzenie produktu. Urządzenie należy przekazać autory-

zowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV celem naprawy.

Czyszczenie produktu.

Do okresowego czyszczenia produktu używać miękkiej i suchej

s zmatki. W przypadku poważniejszych zabrudzeń, szmatkę

należy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodować

r ozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.

Temperatura.

Upewnij się, że temperatura otoczenia wynosi od 0°C do +45°C przed

włączeniem urządzenia.

Poniżej znajdują się opisy funkcji/opcji urządzenia HCG 007. Liczby w „(... )" odnoszą się do przycisków i złączy

na urządzeniu i/lub pilocie. Rysunki znajdują się na początku tej instrukcji.

Podłączanie i ustawianie zegara

• P odłączyć przewód zasilający do gniazdka 230~240 V AC.

• W łączy się elektroniczny zegar, a na wyświetlaczu zacznie migać godzina „0:00", wskazując, że czas nie

został jeszcze prawidłowo ustawiony.

• N acisnąć przycisk [◄ TUNING / HOUR] (2), aby ustawić godzinę.

• N acisnąć przycisk [TUNING ► / MINUTE] (3), aby ustawić minuty.

• P o ustawieniu prawidłowego czasu należy jeden raz nacisnąć przycisk [TIME] (1) lub odczekać 5 sekund.

• A by ustawienie godziny było możliwe, radio muszą być wyłączone. Aby je wyłączyć, nacisnąć przycisk

[RADIO] (8). Nacisnąć i przytrzymać przycisk [TIME] (1) przez 1 sek., aż wyświetlacz zacznie migać, a

następnie wykonać powyższe kroki, aby ustawić czas.

Ustawienie alarmu

Produkt zapewnia wygodną funkcję podwójnego budzika. Każdy alarm można ustawić niezależnie i wybrać

budzenie radiem lub budzikiem. Jeśli któryś z alarmów ustawiony jest na budzenie radiem, należy pamiętać,

aby wybrać żądane pasmo, stację i poziom głośności.

Aby ustawić alarm, radio musi być wyłączone. Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk [RADIO] (8).

• P rzytrzymać wciśnięty przycisk [VOLUME - / AL1] (6), aby ustawić pierwszy alarm. Na ekranie zacznie migać

czas alarmu i zaświeci się również wskaźnik [

• N aciśnij przycisk [◄ TUNING / HOUR] (2), aby ustawić godzinę.

• N aciśnij przycisk [TUNING ► / MINUTE] (3), aby ustawić minuty.

• Wybierz budzenie za pomocą radia lub brzęczyka, naciskając kilka razy przycisk [VOLUME - / AL1] (6).

Wskaźniki 13 i 14 będą informować, która opcja jest aktywna.

Aby ustawić drugi alarm, należy wykonać powyższe kroki, a następnie nacisnąć przycisk [VOLUME + / AL2] (7).

Kiedy zabrzmi alarm, można:

• N acisnąć przycisk [RADIO] (8) jeden raz, aby wyłączyć budzik. Wskaźnik budzika wciąż będzie się świecić,

informując, że funkcja budzika wciąż jest włączona i że zabrzmi on następnego dnia.

• N acisnąć przycisk [SNOOZE] (1), aby wyłączyć alarm na 9 minut.

• J eśli po włączeniu się budzika nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, alarm wyłączy się automatycznie

po 1 godzinie.

• A by całkowicie wyłączyć alarm, naciśnij i przytrzymaj przycisk [VOLUME - / AL1] (6) lub

[VOLUME + / AL2] (7), aż zacznie migać wyświetlany czas, a następnie krótko naciśnij ten sam przycisk

(6 lub 7) dwukrotnie a ich wskaźniki (radio lub brzęczyk) znikną z wyświetlacza.

Konserwacja.

W przypadku problemów nie należy podejmować samodziel-

nej naprawy urządzenia. Urządzenie należy przekazać

a utoryzowanemu przedstawicielowi firmy Caliber Europe BV

celem wykonania prac serwisowych.

Umieszczanie.

Umieścić na płaskiej powierzchni. Zapewnić wystarczającą

przestrzeń wokół produktu dla odpowiedniej wentylacji.

Ciepło.

Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu powierzchni

grzewczych lub wystawiać na bezpośrednie działanie promieni

słonecznych.

] (13) lub [

] (14).

Naprawa Manua Caliber Hcg 007

Bezpośredni link do pobrania Naprawa Manua Caliber Hcg 007

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Naprawa Manua Caliber Hcg 007