Instrukcja składania Epson S1f76610m0b0

Epson S1f76610m0b0 jest składnym urządzeniem drukującym, które działa w oparciu o technologię druku laserowego. Jest łatwe w użyciu, a jego składanie jest szybkie i łatwe dzięki przyjaznemu interfejsowi. Jego konstrukcja jest lekka i poręczna, dzięki czemu można go z łatwością przenosić z jednego miejsca do drugiego. Instrukcja składania Epson S1f76610m0b0 zawiera szczegółowe informacje na temat procesu składania, który obejmuje montaż elementów, takich jak toner, szuflada papieru i moduły sieciowe. Ponadto instrukcja zawiera również szereg kroków, aby skonfigurować urządzenie w celu wykonania pierwszego wydruku.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja składania Epson S1f76610m0b0

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Wybieranie ustawienia skanowania Rozdzielczość

Można wybrać określone ustawienie Resolution (Rozdzielczość) dla obrazów. Należy pamiętać, że ustawienie wyższej rozdzielczości zwiększa czas skanowania, więc nie należy wybierać wyższej rozdzielczości niż jest to konieczne. Poniższa tabela zawiera informacje na temat doboru rozdzielczości, aby skanowanie nie trwało dłużej niż jest to niezbędne.

Przesyłanie pocztą e-mail, przesyłanie do sieci Web lub wyświetlanie tylko na ekranie.

od 96 do 150 dpi

Drukowanie

300 dpi

Drukowanie lub konwertowanie na tekst do edycji (OCR) (tylko dla dokumentów).

Wysyłanie faksem

200 dpi

Powiększenie po zeskanowaniu w skali 100%.

Należy zwiększyć ustawienie Resolution (Rozdzielczość) o tę samą wartość, o którą powiększony zostanie rozmiar obrazu po skanowaniu.

Na przykład, jeśli rozdzielczość wynosi 300 dpi, a rozmiar obrazu zostanie powiększony do 200%, należy zmienić ustawienie rozdzielczości na 600 dpi.

Przeznaczenie zeskanowanego obrazu

Zalecana rozdzielczość skanowania

Informacje o ustawianiu rozdzielczości można znaleźć w kolejnych częściach instrukcji.

Wybieranie ustawienia Resolution (Rozdzielczość) w trybie Full Auto Mode (Tryb automatyczny)

Rozdzielczość można zmienić w dowolnej chwili. Aby wybrać ustawienie rozdzielczości, należy wykonać następujące czynności.

Używanie panelu sterowania

Skanowanie można rozpocząć, wybierając następujące funkcje z panelu sterowania.

Funkcja Scan to PC umożliwia automatyczne skanowanie oryginału i zapisywanie go jako plik JPEG na komputerze.

Za pomocą funkcji Scan to E-mail (Skanuj do wiadomości e-mail) można zeskanować obraz i dołączyć go do wiadomości e-mail. Instrukcje zawiera rozdział Skanowanie bezpośrednio do wiadomości e-mail.

Funkcja Scan to PDF umożliwia automatyczne skanowanie oryginału i zapisywanie go jako plik JPEG na komputerze.

Do funkcji skanera na panelu sterowania można również przypisać program. com/onlineguides/pl/bx525_625/html_s/projs_7. htm#S-00900-00700">Przypisywanie programu do przycisku skanera.

Korzystanie z ikony EPSON Scan

Program Epson Scan można uruchomić klikając dwukrotnie ikonę EPSON Scan.

Windows:
Kliknij dwukrotnie ikonę EPSON Scan na pulpicie.
Ewentualnie kliknij ikonę przycisku Start lub menu Start > All Programs (Wszystkie programy) lub Programs (Programy) > EPSON > EPSON Scan > EPSON Scan.

Mac OS X:
Wybierz Applications (Programy) > Epson Software > EPSON Scan.

Następuje otwarcie okna programu Epson Scan. Instrukcje dotyczące wybierania trybu pracy programu Epson Scan zawiera rozdział Wybieranie trybu programu Epson Scan.

Skanowanie za pomocą innych programów

Do skanowania z wykorzystaniem tego skanera można użyć dowolnego programu skanującego zgodnego ze standardem TWAIN, na przykład programu Adobe Photoshop Elements. Należy otworzyć program, wybrać funkcję Epson Scan, a następnie rozpocząć skanowanie. Po zakończeniu skanowania zeskanowany obraz zostaje otwarty w programie, z którego wywołaliśmy funkcję skanowania. Tam można dokonać jego obróbki, wydrukować lub zapisać.

W oknie Full Auto Mode (Tryb automatyczny) kliknij przycisk Customize (Dostosuj). Zostaje wyświetlone okno Customize (Dostosuj).

Kliknij pole wyboru Specify resolution for Full Auto Mode (Określ rozdzielczość dla trybu automatycznego) i wybierz rozdzielczość skanowania (w punktach na cal — dpi).

Wybieranie ustawienia Resolution (Rozdzielczość) w trybie Home Mode (Tryb domowy)

Aby zmienić rozdzielczość, najpierw wybierz ustawienie Other (Inne) w opcji Destination (Miejsce docelowe). com/onlineguides/pl/v30/html/images/c47400024u. gif"/>

Kliknij strzałkę obok listy Resolution (Rozdzielczość) i wybierz rozdzielczość skanowania (w punktach na cal — dpi).

Wybieranie ustawienia Resolution (Rozdzielczość) w trybie Office Mode (Tryb biurowy) lub Professional Mode (Tryb profesjonalny)

Rozdzielczość można zmienić w dowolnej chwili.

Office Mode (Tryb biurowy)

Professional Mode (Tryb profesjonalny)

Wyświetlanie podglądu i dostosowywanie obszaru skanowania

Po wybraniu ustawień podstawowych i rozdzielczości można wyświetlić podgląd obrazu i wybrać lub dostosować obszar obrazu w oddzielnym oknie Preview (Podgląd). Dostępne są dwa typy podglądu.

Normalny podgląd służy do wyświetlania podglądu całego obrazu. Należy wybrać obszar skanowania i ręcznie dostosować ustawienia jakości obrazu.

Podgląd Thumbnail (Miniatura) to obraz lub obrazy wyświetlone w postaci miniatur. Program Epson Scan automatycznie lokalizuje krawędzie obszaru skanowania, stosuje ustawienia automatycznej ekspozycji na obrazach i obraca obrazy, jeśli jest to konieczne.

Aby wyświetlić podgląd obrazu, patrz jeden z poniższych rozdziałów.

Dokumenty lub fotografie: Dokumenty lub fotografie

Filmy lub slajdy (tylko Perfection V300 Photo): Filmy lub slajdy (tylko Perfection V300 Photo)

Uwaga:

W przypadku używania trybu Full Auto Mode (Tryb automatyczny) lub Office Mode (Tryb biurowy) podgląd Thumbnail (Miniatura) nie jest dostępny. Należy użyć normalnego podglądu.

Dokumenty lub fotografie

Kliknij przycisk Preview (Podgląd). Aby zmienić typ podglądu, kliknij pole wyboru Thumbnail (Miniatura) pod przyciskiem Preview (Podgląd), o ile takie jest dostępne. com/onlineguides/pl/v30/html/images/c47400020u. gif"/>

W zależności od typu dokumentu i innych ustawień zmiana typu podglądu może nie być możliwa.

Program Epson Scan wykona skanowanie wstępne obrazów i wyświetli je w jednym z następujących okien Preview (Podgląd). com/onlineguides/pl/v30/html/images/c47400021u. gif"/>

Podgląd Thumbnail (Miniatura)

Jeśli używany jest normalny podgląd, obrazy można dostosować w następujący sposób.

Aby zaznaczyć obszar skanowania, kliknij przycisk automatycznej lokalizacji  i utwórz markizę otaczającą krawędzie obszaru obrazu. Markizę można przemieszczać w celu zmiany obszaru skanowania. Instrukcje zawiera rozdział Tworzenie markizy na podglądzie obrazu.

Jeśli skan ma mieć rozmiar inny niż oryginał, należy najpierw wybrać ustawienie opcji Target Size (Rozmiar docelowy) i automatycznie utworzyć markizę proporcjonalną do rozmiaru. htm#s-00700-01700-00400">Wybieranie rozmiaru skanowania. Następnie można skopiować markizę i umieścić ją na każdym obrazie, który ma być skanowany w tym rozmiarze.

Aby powiększyć obraz, kliknij wewnątrz obszaru skanowania i kliknij przycisk Zoom (Powiększ). Program Epson Scan ponownie przeprowadzi skanowanie wstępne i wyświetli większy podgląd na karcie Zoom (Powiększ).

Jeśli używany jest podgląd miniatur, obrazy można dostosować w następujący sposób.

Aby powiększyć obraz, kliknij dwukrotnie jego miniaturę lub kliknij miniaturę, a następnie kliknij kartę Full Size (Pełny rozmiar) u góry okna Preview (Podgląd). (Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku skanowania wielu obrazów jednocześnie. )

Aby obrócić obraz lub odwrócić go w poziomie (jak odbicie lustrzane), kliknij miniaturę, a następnie kliknij przycisk obrotu  lub przycisk odbicia lustrzanego .

Aby dostosować obszar skanowania w celu przycięcia obrazu w inny sposób, można utworzyć i przenieść markizę oznaczającą krawędzie skanowania.

Aby dostosować jakość obrazu, kliknij obrazy lub obszary skanowania do zmodyfikowania i wprowadź odpowiednie zmiany. htm#s-00700-01700-00300">Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu. Jeśli chcesz zastosować wprowadzone zmiany do wszystkich obrazów, kliknij przycisk All (Wszystko).

Filmy lub slajdy (tylko Perfection V300 Photo)

Podgląd Thumbnail (Miniatura)

Aby wybrać obszar skanowania, narysuj markizę oznaczającą krawędzie obszaru skanowania poszczególnych obrazów. Markizę można przemieszczać i zmieniać jej rozmiar w celu zmiany w odpowiedni sposób obszaru skanowania.

Aby dostosować jakość obrazu, kliknij obrazy do zmodyfikowania i wprowadź odpowiednie zmiany. Aby zastosować wprowadzone zmiany do wszystkich obrazów, kliknij przycisk All (Wszystko).

Tworzenie markizy na podglądzie obrazu

Markiza to ruchoma linia przerywana wyświetlana na krawędziach podglądu obrazu w celu oznaczenia obszaru skanowania.

Dokumenty lub fotografie:

Filmy lub slajdy (tylko Perfection V300 Photo):

Markizę można przesuwać i zmieniać jej rozmiar. Podczas wyświetlania normalnego podglądu można utworzyć wiele markiz (do 50) na każdym obrazie; każdy zaznaczony obszar jest skanowany do oddzielnego pliku. gif"/>Uwagi odnośnie filmów lub slajdów (tylko Perfection V300 Photo)

W przypadku używania podglądu Thumbnail (Miniatura) program Epson Scan automatycznie tworzy markizy wokół obrazów. Jeśli wymagane jest dostosowanie markizy, kliknij wewnątrz niej, a następnie kliknij ikonę usuwania markizy  przed wykonaniem czynności opisanych w tej sekcji. Jeśli dostosowywanie markiz nie jest wymagane, przejdź do

Aby narysować markizę, przemieść kursor nad podglądem obrazu. Wskaźnik przybiera kształt krzyżyka.

Jeśli wyświetlany jest normalny podgląd i na tacy dokumentów znajduje się jedno zdjęcie, można kliknąć ikonę  automatycznej lokalizacji, aby automatycznie rysować markizę, a następnie przejść do kroku 3.

Umieść wskaźnik w obszarze, w którym chcesz umieścić róg markizy i kliknij. Przytrzymaj przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik krzyżowy nad obrazem do przeciwległego rogu wybranego obszaru skanowania. Następnie zwolnij przycisk myszy. Zostaje wyświetlona ruchoma linia przerywana markizy. com/onlineguides/pl/v30/html/images/ccoe0001u. com/onlineguides/pl/v30/html/files/step_3. gif"/>

Aby dostosować markizę, należy wykonać jedną z poniższych czynności.

Aby przemieścić markizę, umieść kursor wewnątrz markizy. Wskaźnik przybiera kształt dłoni. Kliknij i przeciągnij markizę do wybranej lokalizacji. com/onlineguides/pl/v30/html/images/ccoe0002u. gif"/>

Aby zmienić rozmiar markizy, umieść kursor nad krawędzią lub narożnikiem markizy. Wskaźnik przybiera kształt prostej lub ukośnej podwójnej strzałki. Kliknij i przeciągnij krawędź lub narożnik do odpowiedniego rozmiaru. com/onlineguides/pl/v30/html/images/ccoe0003u. gif"/>

Aby ograniczyć ruch markizy tylko do pionu lub poziomu, należy przytrzymać klawisz Shift podczas przemieszczania markizy.

Aby zachować aktualne proporcje boków zaznaczenia, należy przytrzymać klawisz Shift podczas zmiany rozmiaru markizy.

Aby uzyskać najlepsze wyniki i ekspozycję obrazu, należy upewnić się, że wszystkie strony markizy znajdują się wewnątrz podglądu obrazu. Nie należy umieszczać obszaru wokół obrazu podglądu w markizie.

Jeśli narysowano więcej markiz, przed skanowaniem należy w oknie Preview (Podgląd) kliknąć przycisk All (Wszystko). W przeciwnym razie skanowany jest tylko obszar wewnątrz ostatniej narysowanej markizy.

Dostosowywanie kolorów i innych ustawień obrazu

Po wyświetleniu podglądu obrazów i dostosowaniu obszaru skanowania można zmodyfikować jakość obrazu, jeśli jest to wymagane. Program Epson Scan zawiera różne ustawienia umożliwiające poprawę kolorów, ostrości, kontrastu i innych aspektów mających wpływ na jakość obrazu. Przed zmianą jakichkolwiek ustawień należy kliknąć obraz lub markizę dostosowywanego obszaru.

Aby dostosować kolor i inne ustawienia obrazu, patrz jeden z podanych rozdziałów.

Wprowadzenie korekt koloru i innych ustawień obrazu w trybie Office Mode (Tryb biurowy)

Poniższa tabela zawiera opis ustawień dostępnych w trybie Office Mode (Tryb biurowy). Szczegółowe informacje dotyczące dostosowywania tych ustawień można znaleźć w pomocy programu Epson Scan.

Uwaga:

W przypadku skanowania wielu obrazów jednocześnie, aby zastosować korektę obrazu do wszystkich obrazów lub obszarów skanowania, kliknij opcję All (Wszystko) w oknie Preview (Podgląd) przed rozpoczęciem wprowadzania korekt.

Ustawienie

Opis

Brightness (Jasność)

Umożliwia dostosowanie stopnia jasności/ciemności obrazu. Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy parametr Image Type (Typ obrazu) ma wartość Color (Kolor) lub Grayscale (Skala szarości).

Contrast (Kontrast)

Umożliwia dostosowanie różnicy między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.

Unsharp Mask (Maska wyostrzająca)

Włączenie tej opcji powoduje rozjaśnienie krawędzi obszarów obrazu, a w rezultacie jego wyostrzenie. Jeśli ta opcja jest wyłączona, krawędzie są mniej ostre.

Descreening (Usuwanie mory)

Umożliwia usunięcie falistego wzoru, który może pojawić się na delikatnie cieniowanych obszarach obrazu, takich jak odcienie kolorów skóry. Umożliwia także uzyskanie lepszych rezultatów skanowania obrazów z czasopism lub gazet, wobec których w pierwotnym procesie drukowania zastosowano druk sitowy. Efekty zastosowania opcji usuwania mory nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie.

Text Enhancement (Wzmocnienie tekstu)

Poprawia stopień rozpoznawania tekstu w przypadku skanowania dokumentów tekstowych.

Threshold (Próg)

Umożliwia dostosowanie poziomu wykreślania czarnych obszarów w tekście lub grafiki liniowej. W ten sposób można uzyskać lepsze rezultaty rozpoznawania tekstu w programach OCR. Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy parametr Image Type (Typ obrazu) ma wartość Black&White (Czarno-biały).

Aby wyświetlić poziomy koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w określonych punktach obrazu podglądu podczas dostosowywania, kliknij ikonę densytometru  w oknie Preview (Podgląd), a następnie przesuń kursor nad obszar obrazu. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc programu Epson Scan.

Niektóre ustawienia mogą być niedostępne lub mogą być automatycznie wybrane w zależności od typu obrazu, którego podgląd jest wyświetlany i innych wybranych ustawień.

Aby zmienić działanie niektórych ustawień programu Epson Scan, można kliknąć Configuration (Konfiguracja) i w wyświetlonym oknie odpowiednio zmodyfikować ustawienia.

Aby cofnąć zmiany wprowadzone w podglądzie obrazu, należy kliknąć przycisk Reset (Resetuj), jeśli jest dostępny, wyłączyć ustawienia lub ponownie wyświetlić podgląd obrazu.

Wprowadzenie korekt koloru i innych ustawień obrazu w trybie Home Mode (Tryb domowy)

Poniższa tabela zawiera opis ustawień dostępnych w trybie Home Mode (Tryb domowy). Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dostosowywania tych ustawień, patrz pomoc programu Epson Scan. gif"/>Uwaga:

Descreening (Usuwanie mory) (tylko dla dokumentów lub zdjęć)

Umożliwia usunięcie falistego wzoru, który może pojawić się na delikatnie cieniowanych obszarach obrazu, takich jak odcienie kolorów skóry. Wyniki zastosowania opcji usuwania mory nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie.

Color Restoration (Przywracanie kolorów)

Automatycznie przywraca wyblakłe kolory na fotografiach.

Dostępne tylko po wybraniu opcji Magazine (Czasopismo), Newspaper (Gazeta) lub Text/Line Art (Tekst/Grafika liniowa) w ustawieniu Document Type (Typ dokumentu).

Backlight Correction (Korekcja cieni)

Usuwanie cieni ze zdjęć, na których jest zbyt dużo światła w tle.

Dust Removal (Usuwanie pyłków)

Automatyczne usuwanie pyłków z oryginału. Wyniki zastosowania opcji Dust Removal (Usuwanie pyłków) nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie.

Umożliwia dostosowanie stopnia jasności/ciemności obrazu.

Kliknij przycisk Brightness (Jasność), aby uzyskać dostęp do ustawienia Brightness (Jasność).

Umożliwia dostosowanie różnicy między jasnymi i ciemnymi obszarami obrazu.

Kliknij przycisk Brightness (Jasność), aby uzyskać dostęp do ustawienia Contrast (Kontrast).

Threshold (Próg) (tylko dla dokumentów lub zdjęć)

Umożliwia dostosowanie poziomu wykreślania czarnych obszarów w tekście lub grafiki liniowej.

Dostępne tylko po wybraniu opcji Black&White (Czarno-biały) w ustawieniu Image Type (Typ obrazu).

Kliknij przycisk Brightness (Jasność), aby uzyskać dostęp do ustawienia Threshold (Próg).

Wprowadzenie korekt koloru i innych ustawień obrazu w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny)

Poniższa tabela zawiera opis ustawień dostępnych w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny).

Konieczne może być przewinięcie okna trybu Professional Mode (Tryb profesjonalny) w dół w celu wyświetlenia obszaru Adjustments (Dopasowywanie).

Auto Exposure (Automatyczna ekspozycja)

Kliknij ikonę  Auto Exposure (Automatyczna ekspozycja). Aby włączyć to ustawienie na stałe, kliknij przycisk Configuration (Konfiguracja), kliknij kartę Color (Kolor) i wybierz opcję Continuous auto exposure (Ciągła automatyczna ekspozycja). Za pomocą suwaka można dostosować poziom automatycznej ekspozycji.

Histogram

Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający osobne dostosowanie poziomu świateł, cieni i współczynnika gamma. Tylko dla zaawansowanych użytkowników.

Kliknij ikonę  Histogram Adjustment (Dopasowywanie histogramu), aby uzyskać dostęp do ustawień Histogram.

Tone Correction (Korekcja tonalna)

Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający osobne dostosowanie tonów. com/onlineguides/pl/v30/html/images/bcoea0009u. gif"/> Tone Correction (Korekcja tonalna), aby uzyskać dostęp do ustawień Tone Correction (Korekcja tonalna).

Color Balance (Balans kolorów)

Dostosowuje balans koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego całego obrazu. com/onlineguides/pl/v30/html/images/bcoea0006u. gif"/> Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawień Color Balance (Balans kolorów).

Color Palette (Paleta kolorów)

Udostępnia interfejs graficzny umożliwiający dostosowywanie średnich tonów, takich jak odcienie kolorów skóry, bez wpływu na światła i cienie obrazu. Więcej informacji zawiera rozdział Korzystanie z funkcji Paleta kolorów (tylko w trybie Tryb profesjonalny). com/onlineguides/pl/v30/html/images/bcoea0010u. gif"/> Color Palette (Paleta kolorów), aby użyć ustawień Color Palette (Paleta kolorów). gif"/> Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawień Brightness (Jasność). gif"/> Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawień Contrast (Kontrast).

Saturation (Nasycenie)

Umożliwia dostosowanie gęstości kolorów całego obrazu. gif"/> Image Adjustment (Dopasowywanie obrazu), aby uzyskać dostęp do ustawień Saturation (Nasycenie).

Grain Reduction (Usuwanie ziarna) (tylko film lub slajdy)

Zmniejsza wrażenie chropowatości obrazów na filmach i slajdach. Stopień usuwania ziarna można regulować.

Włączenie tej opcji powoduje rozjaśnienie krawędzi obszarów obrazu, a w rezultacie jego wyostrzenie. Można dostosować poziom wyostrzenia.

Umożliwia usunięcie falistego wzoru, który może pojawić się na delikatnie cieniowanych obszarach obrazu, takich jak odcienie kolorów skóry. Umożliwia także uzyskanie lepszych rezultatów skanowania obrazów z magazynów lub gazet, wobec których w pierwotnym procesie drukowania zastosowano druk sitowy. Wyniki zastosowania opcji Descreening (Usuwanie mory) nie są widoczne na podglądzie obrazu, a tylko na zeskanowanym obrazie. Można dostosować poziom usuwania mory.

Usuwanie cieni ze zdjęć, na których jest zbyt dużo światła w tle. Parametr korekcji cieni można regulować.

Automatyczne usuwanie pyłków z oryginału. Parametr usuwania pyłków można regulować.

Umożliwia dostosowanie poziomu wykreślania czarnych obszarów w tekście lub grafiki liniowej. (Dostępne tylko po wybraniu wartości Black & White (Czarno-biały) w ustawieniu Image Type (Typ obrazu). )

Aby cofnąć zmiany wprowadzone w podglądzie obrazu, należy kliknąć przycisk Reset (Resetuj), jeśli jest dostępny, wyłączyć ustawienie lub ponownie wyświetlić podgląd obrazu.

Wybieranie rozmiaru skanowania

Obrazy można skanować w ich oryginalnym rozmiarze lub zmniejszyć albo powiększyć ich rozmiar podczas skanowania. Można to zrobić za pomocą ustawienia Target Size (Rozmiar docelowy).

Jeśli obraz ma zostać zeskanowany w określonym rozmiarze, po wyświetleniu podglądu przed wybraniem obszaru skanowania (oznaczonego markizą) wybierz ustawienie Target Size (Rozmiar docelowy). Umożliwi to ustawienie właściwych proporcji obszaru skanowania, dzięki czemu obraz nie zostanie przycięty w nieoczekiwany sposób.

Aby wybrać rozmiar skanowania, patrz jeden z poniższych rozdziałów.

Wybieranie rozmiaru skanowania w trybie Home Mode (Tryb domowy)

Z listy Target Size (Rozmiar docelowy) można wybrać wstępnie zdefiniowany rozmiar skanowania. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć listę, i wybierz odpowiedni rozmiar. Na podglądzie obrazu zostaje wyświetlona markiza (linia przerywana) proporcjonalna do określonego rozmiaru.

Jeśli skan ma mieć inny rozmiar niż te dostępne na liście Target Size (Rozmiar docelowy), można utworzyć rozmiar niestandardowy. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć listę, i wybierz pozycję Customize (Dostosuj). Zostaje wyświetlone okno Target Size (Rozmiar docelowy). com/onlineguides/pl/v30/html/images/c47400030u. gif"/>

Wpisz nazwę rozmiaru niestandardowego, wprowadź rozmiar, kliknij przycisk Save (Zapisz), a następnie przycisk OK. Utworzony rozmiar zostaje wyświetlony na liście Target Size (Rozmiar docelowy).

Po wybraniu odpowiedniego rozmiaru skanowania kliknij i przeciągnij markizę do obszaru obrazu, który ma zostać zeskanowany. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera

Aby obrócić markizę w poziomie lub pionie bez zmiany proporcji obrazu, kliknij ikonę orientacji 

Ikona orientacji nie jest dostępna, jeśli wybrano opcję Original (Oryginał) w ustawieniu Target Size (Rozmiar docelowy).

Wybieranie rozmiaru skanowania w trybie Professional Mode (Tryb profesjonalny)

Z listy Target Size (Rozmiar docelowy) można wybrać wstępnie zdefiniowany rozmiar skanowania.

Rozmiar można dostosować precyzyjnie za pomocą dodatkowych narzędzi. Aby wyświetlić te narzędzia, kliknij pozycję + (Windows) lub  (Mac OS X) obok opcji Target Size (Rozmiar docelowy). com/onlineguides/pl/v30/html/images/c47400032u. gif"/>

Aby zmienić rozmiar obrazu o określoną wartość procentową, dostosuj ustawienie opcji Scale (Skala).

Aby zmienić sposób przycięcia obrazu, włącz lub wyłącz opcję Trimming (Przycinanie).

Aby odblokować proporcje rozmiaru skanowania, kliknij ikonę kłódki

Aby obrócić markizę w poziomie lub pionie bez zmiany proporcji obrazu, kliknij ikonę orientacji  nie jest dostępna, jeśli wybrano opcję Original (Oryginał) w ustawieniu Target Size (Rozmiar docelowy).

Uruchom program do skanowania zgodny ze standardem TWAIN. Dwukrotnie kliknij ikonę programu na pulpicie, jeśli jest ona dostępna, lub wykonaj jedną z poniższych czynności:

Windows:
Wybierz przycisk Start (Rozpocznij) lub menu Start (Rozpocznij) > All Programs (Wszystkie programy) lub Programs (Programy) > folder programu > ikona programu.

Mac OS X:
Otwórz folder Applications (Aplikacje) na dysku twardym, wybierz folder programu i kliknij dwukrotnie ikonę programu.

Wykonaj następujące czynności.

Adobe Photoshop Elements:
Windows:
Kliknij opcję Edit and Enhance Photos, a następnie otwórz menu File (Plik), wybierz polecenie Import (Importuj) i wybierz skaner.
Mac OS X:
Kliknij przycisk Close (Zamknij) w oknie powitalnym (o ile jest wyświetlane), otwórz menu File (Plik), wybierz polecenie Import (Importuj) i wybierz skaner.

ArcSoft PhotoImpression:
Kliknij polecenie Get Photos (Uzyskaj zdjęcia), a następnie Acquire from Scanner (Uzyskaj ze skanera) i wybierz skaner.

Otwórz menu File (Plik) i wybierz polecenie Get Photo (Uzyskaj zdjęcie), a następnie pozycję Camera/Scanner (Aparat fotograficzny/Skaner) i wybierz skaner.

Presto! PageManager:
Otwórz menu File (Plik), wybierz polecenie Select Source (Wybierz źródło), a następnie wybierz skaner.

W niektórych programach należy najpierw wybrać skaner jako „źródło”. Jeśli wyświetlana jest opcja Select Source (Wybierz źródło), wybierz ją i wybierz najpierw używany skaner.

Uwaga dla użytkowników systemu Windows 7, Windows Vista i XP:

Nie należy wybierać opcji WIA dla skanera z listy Import (Importuj) lub Acquire (Pobierz); mogą nie być dostępne wszystkie funkcje skanera.

Instrukcja składania Epson S1f76610m0b0

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja składania Epson S1f76610m0b0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja składania Epson S1f76610m0b0