Informacje o produkcie i instrukcja obsługi Ge Jtp56ba

Ge Jtp56ba to wysokiej jakości piekarnik, który jest dostępny w szerokiej gamie kolorów i stylów. Piekarnik jest wyposażony w technologię naprawcze i zapobiegawcze, dzięki czemu jest w stanie zapewnić zaawansowane funkcje i wydajność. Piekarnik wyposażony jest w programator czasowy, który pozwala ustawić pieczenie na określony czas. Piekarnik jest łatwy w czyszczeniu i łatwy w użyciu. Ge Jtp56ba jest wyposażony w instrukcję obsługi, dzięki której można wygodnie i szybko zapoznać się z wszystkimi funkcjami i właściwościami produktu. Instrukcja obsługi jest przejrzysta, dzięki czemu jest łatwa do zrozumienia, bez względu na poziom wiedzy użytkownika. Ge Jtp56ba jest produktem wysokiej jakości i zapewnia doskonałą wydajność.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o produkcie i instrukcja obsługi Ge Jtp56ba

1 GE Security Instrukcja obsługi g

2 Copyright Wykluczenie odpowiedzialności Znaki towarowe i patenty Umowa licencyjna Copyright 2009, GE Security, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie niniejszego dokumentu w całości lub w częściach albo powielanie go w inny sposób bez pisemnej zgody firmy GE Security poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe prawo autorskie jest zabronione. Numer/wersja dokumentu: B_PL (January 2009). Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma GE Security ( GE) nie odpowiada za niedokładności lub pominięcia, a także wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub niebezpieczeństwo osób i inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem lub zastosowaniem wszelkich informacji zawartych w tym dokumencie. Najnowsze wersje dokumentacji można otrzymać od lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem Ta publikacja może zawierać przykładowe ilustracje ekranów oraz raporty, z którymi użytkownik styka się w codziennej eksploatacji. Do przykładowych informacji mogą należeć także fikcyjne nazwiska osób i firm. Wszelkie podobieństwo do nazwisk osób i firm istniejących naprawdę oraz ich adresów jest całkowicie przypadkowe. GE oraz logo GE są zastrzeżonymi znakami towarowymi koncernu General Electric Company. Produkt oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy GE Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. Ważne: Niniejsza umowa licencyjna użytkownika oprogramowania (zwana dalej umową) jest prawomocnym porozumieniem między firmą GE a nabywcą/użytkownikiem. Użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jej warunkami, przedstawionymi poniżej, przed zainstalowaniem oprogramowania lub rozpoczęciem jego użytkowania. Niniejsza umowa jest licencją na użytkowanie oprogramowania udzieloną przez firmę GE. Zawiera ona także informacje na temat gwarancji, a także wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. Zainstalowanie i/lub rozpoczęcia użytkowania oprogramowania oznacza zgodę użytkownika na przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych warunków, nie ma prawa instalować ani używać oprogramowania. Jeśli oprogramowanie zostało już zainstalowanie, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania i odinstalować wszystkie jego składniki. 1. Definicje. W niniejszym dokumencie mają zastosowanie następujące definicje: a. GE, z poszanowaniem prawa do oprogramowania lub gwarancji na oprogramowanie, oznacza firmę GE Security Inc., z siedzibą w Delaware. b. Oprogramowanie oznacza programy wykonywalne lub oprogramowanie wewnętrzne oraz odpowiednią dokumentację zainstalowane w produktach firmy GE oraz wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, aktualizacje, dodatki i kopie oprogramowania przekazane użytkownikowi/ nabywcy w czasie obowiązywania niniejszej licencji. c. Dokumentacja oznacza wszystkie odpowiednie nośniki, materiały drukowane i dokumentację elektroniczną dołączoną do oprogramowania. d. Licencjonowany produkt oznacza oprogramowanie i dokumentację. e. Użytkownik/nabywca oznacza osobę lub organizację albo podmiot nadrzędny lub podrzędny tejże, który korzysta z oprogramowania do celów komercyjnych. Do tej kategorii nie należą dystrybutorzy, autoryzowani sprzedawcy, sprzedawcy specjalni i producenci sprzętu. Dokument może zawierać bezpośrednie i pośrednie zwroty do użytkownika/nabywcy, niezależnie od tego, czy jest to osoba prywatna czy firma. f. Komputer oznacza komputer, stację roboczą, terminal lub inny sprzęt, na którym jest zainstalowane oprogramowanie. 2. Licencja. Wszelkie prawa do produktu objętego licencją i będące częścią tego produktu, w tym także, ale nie tylko, prawa autorskie, patenty, znaki towarowe i tajemnice handlowe, należą do firmy GE. Firma GE zachowuje prawo własności każdego egzemplarza oprogramowania. Użytkownik zgadza się, że firma GE, w dowolnej chwili i pod warunkiem odpowiednio wcześniejszego powiadomienia, może sprawdzić, czy oprogramowanie jest użytkowane zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Na mocy warunków niniejszej umowy firma GE udziela użytkownikowi niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania, ale tylko w kraju, w którym zostało ono zakupione, pod warunkiem zgody nabywcy na związanie się poniższymi postanowieniami. Prawa użytkownika: a. Użytkownik może instalować oprogramowanie i korzystać z niego tylko na jednym komputerze, chyba że zakupił dodatkowe egzemplarze oprogramowania. W takim wypadku użytkownik może zainstalować oprogramowanie na tylu komputerach, ile egzemplarzy oprogramowania zakupił. Użytkownik może korzystać z nabytego przez siebie oryginalnego egzemplarza oprogramowania w celach obsługi kopii zapasowych.

3 iii Użytkownikowi zabrania się: a. Przekazywania lub rozpowszechniania produktu objętego licencją, w formie elektronicznej lub innej. W wypadku takiego przekazania lub rozpowszechniania umowa przestaje automatycznie obowiązywać. Użytkowania oprogramowania w sieci komputerowej. Sprzedawania, wypożyczania, oddawania w leasing lub podlicencjonowania oprogramowania. Kopiowania lub modyfikowania produktu objętego licencją w jakimkolwiek celu, w tym także w celu utworzenia kopii zapasowej. 3. Czas obowiązywania umowy. Niniejsza umowa pozostaje w mocy aż do rozwiązania. Umowę można rozwiązać przez odinstalowanie wszystkich składników oprogramowania ze wszystkich komputerów i zwrócenie produktu objętego licencją firmie GE. Firma GE może rozwiązać niniejszą umowę, jeśli użytkownik naruszy którykolwiek z warunków niniejszej umowy. Po rozwiązaniu niniejszej umowy, niezależnie od przyczyn, użytkownik zgadza się odinstalować wszystkie składniki oprogramowania i zwrócić produkt objęty licencją firmie GE. Wszystkie warunki niniejszej umowy dotyczące (i) zrzeczenia się gwarancji; (ii) ograniczenia odpowiedzialności, zadośćuczynienia i szkód oraz (iii) praw własności firmy GE pozostają w mocy nawet po rozwiązaniu niniejszej umowy. 4. Kod obiektowy. Oprogramowanie jest dostarczane tylko w formie kodu obiektowego. Zabrania się zmieniania, łączenia, modyfikowania, dostosowywania i tłumaczenia oprogramowania. Zabrania się także dekompilowania, deasemblowania, wykonywania inżynierii wstecznej oraz zamieniania oprogramowania na formę zrozumiała dla człowieka w jakiejkolwiek inny sposób, tworzenia produktów pochodnych lub nowych produktów na podstawie tego oprogramowania. 5. Ograniczona gwarancja. Firma GE gwarantuje, że przez jeden (1) rok od daty dostarczenia produktu objętego licencją (okres obowiązywania gwarancji na oprogramowanie) funkcje oprogramowania będą działać zgodnie z przeznaczeniem i opisem w odpowiedniej dokumentacji firmy GE oraz że oprogramowanie jest zgodne we wszystkich aspektach fizycznych z danymi technicznymi opublikowanymi w takiej dokumentacji. Firma GE nie gwarantuje, że oprogramowanie będzie działać bez przerwy i że podczas jego pracy nie wystąpią błędy. Firma GE nie gwarantuje, że nośniki, na których jest dostarczane oprogramowanie, będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w standardowym okresie użytkowania, który wynosi trzydzieści (30) dni od daty dostarczenia produktu (okres obowiązywania gwarancji na nośniki). Oprócz określonych przypadków wymienionych w niniejszej umowie wszystkie inne programy oraz urządzenia dostarczone wraz z oprogramowaniem nie są objęte gwarancją firmy GE. Wyłącznym zadośćuczynieniem, do którego ma prawo użytkownik na mocy niniejszej ograniczonej gwarancji, jeśli oprogramowanie nie spełnia warunków niniejszej umowy, jest naprawa lub wymiana oprogramowania. Dokładny wariant jest wybierany uznaniowo przez firmę GE. Aby naprawić lub wymienić oprogramowanie nie spełniające warunków niniejszej gwarancji, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy GE telefonicznie pod bezpłatnym numerem 888 GE Security lub za pośrednictwem witryny internetowej w okresie obowiązywania gwarancji na oprogramowanie. O ile powyższe postanowienia tego wyraźnie nie przewidują, produkt objęty licencją jest dostarczany w formie tak jak jest, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym także, ale nie tylko, dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub określonego celu. O ile powyższe postanowienia tego wyraźnie nie przewidują, użytkownik ponosi całkowite ryzyko związane z jakością i działaniem produktu objętego licencją. 6. Ograniczenie odpowiedzialności. Wyłącznym obowiązkiem firmy GE wynikającym z niniejszej umowy jest naprawa lub wymiana oprogramowania i/lub wadliwych nośników, niezgodnych z warunkami niniejszej umowy, zgodnie z powyższymi postanowieniami ograniczonej gwarancji. W żadnym wypadku firma GE nie odpowiada za jakiekolwiek szkody, wtórne, przypadkowe lub pośrednie, ani za utratę danych, zysków lub oszczędności, wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania lub dokumentacji (lub dowolnego urządzenia dostarczonego wraz z oprogramowaniem), nawet jeśli firma GE została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód. Firma GE nie odpowiada także za żadne roszczenia podmiotów trzecich. 7. Informacje ogólne. Wszystkie materiały dostarczone użytkownikowi przez firmę GE nie mogą być eksportowane ani reeksportowane niezgodnie z przepisami eksportowymi Stanów Zjednoczonych oraz z przepisami obowiązującymi w innych odpowiednich krajach/regionach. Wszelkie próby udzielania licencji, podlicencji lub przekazywania wszelkich praw, obowiązków lub zobowiązań wymienionych w niniejszym dokumencie są nieważne. Niniejsza umowa podlega realizacji i interpretacji zgodnie z prawem stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, bez względu na ewentualną sprzeczność przepisów prawa. Użytkownik niniejszym zgadza się na odpowiedzialność wobec sądów stanowych i federalnych w regionie administracyjnym Multnomah County w stanie Oregon, jeśli będzie konieczne rozstrzygnięcie jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszej umowy. Ewentualne rozprawy będą odbywać się w Portland w stanie Oregon.

4 iv Instrukcja obsługi 8. Prawa ograniczone informacje podstawowe. Produkt objęty licencją podlega PRAWOM OGRANICZONYM. Jeśli rząd Stanów Zjednoczonych lub jedna z jego agencji otrzyma licencję, mają zastosowanie poniższe warunki dodatkowe: Warunki dotyczące oprogramowania komputerowego podlegającego ograniczeniom (z ang. Restricted Computer Software), zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniach do nabyć federalnych (Federal Acquisition Regulations) w artykule dotyczącym ograniczonych praw do komercyjnego oprogramowania komputerowego (Commercial Computer Software Restricted Rights), oraz ograniczeniom zawartym w podpunktach (c)(1) i (c)(2) tych rozporządzeń; jeśli dotyczy, rządowe prawa do użytkowania, modyfikowania, powielania, wydawania, wykonywania, wyświetlania lub ujawniania oprogramowania są także ograniczone w myśl postanowień zawartych w punktach (b)(2) i (b)(3) rozporządzenia dotyczącego praw do niekomercyjnego użytkowania oprogramowania komputerowego Rights in Noncommercial Technical Data and Computer Software Small Business Innovative Research (SBIR) Program zawartych w artykule DFARS Potwierdzenie. Użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszą umowę oraz że zgadza się na przestrzeganie jej postanowień. Użytkownik zgadza się także, że niniejsza umowa jest pełnym i jedynym ważnym poświadczeniem porozumienia zawartego między nim a firmą GE oraz że zastępuje ona wszelkie oferty lub wcześniejsze uzgodnienia, w formie ustnej i pisemnej, a także wszystkie inne uzgodnienia dotyczące przedmiotu niniejszej umowy. Przeznaczenie Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej Informacje prawne Niniejszy produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego został zaprojektowany; prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zawierającą parametry techniczne produktu oraz pozostałymi dokumentami przeznaczonymi dla użytkownika. Najnowsze informacje o produktach można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub znaleźć w witrynie internetowej pod adresem Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Ostrzegamy, że wszelkie zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone wyraźnie przez podmiot odpowiedzialny za zgodność urządzenia mogą spowodować unieważnienie zezwolenie użytkownika na eksploatację tego urządzenia. Dyrektywa Unii Europejskiej odnosząca się do kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE) wymaga aby nie europejscy producenci ustanowili upoważnionego przedstawiciela na terytorium Wspólnoty. Naszym przedstawicielem na terytorium Wspólnoty jest GE Security, Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, w Holandii. Celem dyrektywy unijnej Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Waste Electrical and Electronic Equipment WEEE) jest zminimalizowanie szkodliwego wpływu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego na środowisko i zdrowie. W celu prawidłowej obsługi, odzyskiwania i recyklingu, można zwracać urządzenia oznaczone tym symbolem lokalnemu dostawcy w momencie zakupu równoważnego nowego urządzenia lub utylizować go w wyznaczonych punktach zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź

5 v Spis Treści Wstęp vii Oznaczenia stosowane w tej dokumentacji vii Ostrzeżenia oraz symbole bezpieczeństwa vii Rozdział 1. Programowanie Wprowadzenie Menu nawigacyjne Uzyskiwanie dostępu do menu programowania Menu navigation (Menu nawigacyjne) Top-level access and information screens (Główny dostęp i ekrany informacji) Memory management (Zarządzanie pamięcią) Program select (Wybór programu) Setup (Ustawienia) Preset (Presety) Titles/areas (Nazwy/obszary) Current status (Bieżący status) Tours (Trasy ruchu kamery) Additional menus (Dodatkowe menu) Exposure control (Sterowanie ekspozycją) Rozdział 2. Rozwiązywanie problemów i wsparcie techniczne Rozwiązywanie problemów Częste problemy Contacting us (Skontaktuj się z nami) Online resources (Publikacje online) Załącznik A. Ustawienia domyślne oraz materiały niebezpieczne Defaults (Ustawienia domyślne) Poziomy toksycznych i niebezpiecznych pierwiastków Indeks

6 vi Instrukcja obsługi

7 vii Wstęp Niniejszy dokument to Instrukcja obsługi kamery firmy GE. Zawiera on informacje ogólne o produkcie, a także szczegółową instrukcję z objaśnieniami: jak uzyskać dostęp do menu oraz jak dostosować ustawienia. Dokument zawiera także informacje potrzebne do skontaktowania się z działem pomocy technicznej w przypadku pojawienia się pytań lub wątpliwości. Efektywne korzystanie z tego dokumentu wymaga podstawowej wiedzy o systemach telewizji przemysłowej (CCTV) i jej opcjach. Przed przystąpieniem do instalacji, lub korzystania z tego produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i całą dokumentacją pomocniczą. Aktualne wersje tego dokumentu oraz innej dokumentacji znajdują się w witrynie internetowej naszej firmy. Informacje o tym, jak uzyskać dostęp do naszynch publikacji, znajdują się w rozdziale Online resources (Publikacje online) na stronie 44. Uwaga: Instalację każdego sprzętu powinien przeprowadzać wykwalifikowany pracownik serwisu posiadający wszelkie wymagane uprawnienia. Oznaczenia stosowane w tej dokumentacji W dokumencie obowiązują następujące style: Pogrubienie Kursywa Elementy menu i przyciski Wyróżnienie wskazówki lub punktu, terminy specjalne Nazwy plików, ścieżek, okien, okienek, kart, pól, zmiennych i innych elementów graficznego interfejsu użytkownika Tytuły książek i różnych dokumentów Kursywa niebieska Czcionka nieproporcjon alna (Wersja elektroniczna). Hiperłącza do odnośników, tematy pokrewne i adresy URL. Tekst wyświetlany na ekranie monitora komputera. Sekwencje programowania lub kodowania. Ostrzeżenia oraz symbole bezpieczeństwa W instrukcji mogą pojawić się następujące ostrzeżenia: OSTRZE ENIE: Pouczenia informują o warunkach lub praktykach, w wyniku których może dojść do uszkodzenia sprzętu lub innych przedmiotów. OSTRZE ENIE: Ostrzeżenia informują o warunkach lub praktykach, które mogą spowodować zniszczenie sprzętu lub poważne uszkodzenie ciała.

8 viii Instrukcja obsługi

9 Rozdział 1 Programowanie Ten rozdział zawiera opis menu mamery obejmujący czynności, które możesz wykonać zanim zaczniesz używać. Spis treści tego rozdziału: Wprowadzenie Menu nawigacyjne Uzyskiwanie dostępu do menu programowania Menu navigation (Menu nawigacyjne) Top-level access and information screens (Główny dostęp i ekrany informacji) 6 Memory management (Zarządzanie pamięcią) Program select (Wybór programu) Setup (Ustawienia) Preset (Presety) Titles/areas (Nazwy/obszary) Current status (Bieżący status) Tours (Trasy ruchu kamery) Additional menus (Dodatkowe menu) Exposure control (Sterowanie ekspozycją)

10 2 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Niniejszy dokument zawiera instrukcję programowania kamer P/T/Z serii (Rysunek 1). Opisano tu najczęściej stosowane opcje programowania oraz przełączanie ekranowe. Zapisy wskazują, kiedy opcje mogą różnić się między modelami kamer. Rysunek 1. Kopuła z wysięgnikiem do montażu ściennego obsługuje wiele protokołów, co umożliwia współpracę z klawiaturą blokową, rejestratorami DVR oraz z innymi urządzeniami kontroli wideo. Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych protokołów znajdują się w Załączniku B do Podręcznika Instalacji Kamery.

11 Rozdział 1 Programowanie 3 Menu nawigacyjne Aby wyjaśnić funkcje kamery, w tej instrukcji odwołujemy się do klawiatury blokowej KTD- 405 (Rysunek 2), ponieważ KTD-405 jest w stanie kontrolować wszystkie zaawansowane funkcje CyberDome II. (Szczegółowe instrukcje dotyczące klawiatury znajdują się w Podręczniku Użytkownika Klawiatury Blokowej. ) Rysunek 2. Nawigacja w obrębie klawiatury KTD-405/405A Przyciski numeryczne Select (Zaznacz) Szare ciemniejsze przyciski pojawiają się tylko na Advance Scroll up (Przewiń w górę) ZONE 32 PARKING GARAGE CAMERA 22 MONITOR 2 mon view zone dsr/vcr aux 1 1ST aux 2 aux 3 auto focus last aux 4 Previous (Powrót do poprzedniego elementu) Next (Dalej) 1 A 2 3 B C seq alarm tour store find D E clear esc 0 set face badge over vol vol + zoom focus + iris - Scroll down (Przewiń w dół) Edytuj (poruszaj joystickiem zgodnie z ruchem wskazówek zegara) Select (Zaznacz) Previous (Powrót do poprzedniego elementu) Scroll up (Przewiń w Next (Dalej) Scroll down (Przewiń w dół) (Change setting) Zmień ustawienia Można stosować wiele metod w celu nawigacji poprzez system menu za pomocą klawiatury Nawigacja za pomocą joysticka. Aby poruszać się po pozycjach menu, używaj klawiatury joysticka Po zaznaczeniu wybranej pozycji, przesuń joystick w prawo, poprzez dostępne pozycje, do pozycji zaawansowanych. Kiedy jesteś w menu, przesuń joystick w lewo do końca menu. Button navigation (Przycisk nawigacji). Użyj przycisku pause (pauza), aby przewinąć w górę; odtwarzaj, aby przewinąć w dół; przewiń do przodu lub przesuń klatkę do przodu do następnej pozycji; przewiń wstecz lub odtwarzaj do tyłu klatkowo do poprzedniej pozycji. Jeżeli odnalazłeś pozycję, której szukałeś, użyj klawisza seq, set (ustaw), lub przewiń, aby wybrać tę pozycję. Wskaźniki w postaci strzałek w menu CyderDome wskazują właściwości, które zostaną zmienione. Aby zmienić ustawienia, naciśnij przycisk iris +. Ustawienie zostanie zapisane, kiedy przejdziesz do następnego menu. Można także użyć przycisku zoom +, aby przejść dalej, w zależności od protokołu. (Skróty klawiatury KTD-405 używane w celach nawigacji i zaznaczania mogą nie działać z wszystkimi protokołami. )

12 4 Instrukcja obsługi Numerical navigation (Nawigacja numeryczna). Naciśnij numer przyporządkowany pozycji menu, aby wybrać lub zaznaczyć tę opcję lub przejść do menu. Klawisze numeryczne używane są również w celu wprowadzania danych numerycznych takich jak hasła. Uwaga: Kiedy naciśniesz numer przyporządkowany opcji, a ustawienie wartości jest wymagane, zostaniesz automatycznie poproszony o ustawienie tej wartości. Jeżeli wartość nie musi być ustawiona, kiedy naciśniesz numer przyporządkowany opcji, ta opcja zostanie wybrana i nastąpi przejście do następnego menu. Uzyskiwanie dostępu do menu programowania Aby uzyskać dostęp do menu programowania używając przycisków klawiatury KTD-405, wykonaj następujące czynności: 1. Przełącz klawiaturę na obszar obserwacji kamery, którą chcesz zaprogramować. Naciśnij i przytrzymaj klawisz set (ustaw) aż wyświetli się Enter programming code(wprowadź kod programowania). Przy wyświetlonym monicie wprowadzenia kodu należy wprowadzić kod programowania 9, 5; 1. Następnie nacisnąć przycisk seq. Kiedy wyświetli się pierwsze menu, naciśnij Na ekranie Enter camera site number (Wprowadź numer obszaru kamery), wprowadź numer obszaru obserwacji kamery, którą chcesz zaprogramować. W tym momencie, masz dostęp do poszczególnych menu programowania kamery. Aby uzyskać więcej informacji na temat menu programowania, zobacz Menu navigation (Menu nawigacyjne) na stronie 5. Uwaga: Jeżeli zostanie wyświetlony monit wprowadzenia hasła, zobacz Passwords (Hasła) na stronie 34 by uzyskać kod domyślny.

13 Rozdział 1 Programowanie 5 Menu navigation (Menu nawigacyjne) Struktura menu zazwyczaj jest zgodna z alfabetycznym porządkiem (w języku angielskim) nazw funkcji i właściwości, które mogą być ustawione, z pewnymi wyjątkami. Tabela 1 pokazuje porządek ekranów menu i ich wzajemne relacje, jak również opcje oraz ustawienia domyślne dla każdego ekranu. Tabela 1. menu hierarchy (Hierarchia ekranów menu) Password (Hasło) (strona 6). Site number display (Wyświetlanie numeru obszaru) (strona 18). Product information (Informacje o produkcie) (strona 6). Synchronization (Synchronizacja) (strona 19). System information (Informacje o systemie) (strona 7). Temperature display (Wyświetlanie temperatury) (strona 19). Memory management (Zarządzanie pamięcią) (strona 8). White balance (Balans bieli) (strona 20). Kopiowanie obudowy do PTZ Wide dynamic range (Szeroki zakres dynamiki (WDR)) (strona 21). Kopiowanie PTZ z obudowy Sterowanie prędkością powiększenia (strona 21). Program select (Wybór programu) (strona 9). Preset (Presety) (strona 22). Setup (Ustawienia) (strona 9) Titles/areas (Nazwy/obszary) (strona 22). Clear memory (Wyczyść pamięć) (strona 9). Nazwy ustawień predefiniowanych Automatic slow shutter (Automatyczne zmniejszanie Obszar i nazwy szybkości migawki) (strona 10). Autopan speed (Szybkość automatycznego ruchu Nazwa kamery. panoramicznego) (strona 10). Autoreturn (Auto powrót) (strona 11). Nazwa trasy Azimuth indicator (Wskaźnik azymutu) (strona 11). Current status (Bieżący status) (strona 27). Day/night switch (Przełączanie trybu dziennego/ Tours (Trasy ruchu kamery) (strona 28). nocnego) (strona 13). Electronic zoom (Powiększenie elektroniczne) ShadowTours (strona 28). (strona 14). Exposure control (Sterowanie ekspozycją) (strona 14). Preset tours (trasy domyślne) (strona 30). Image freeze (Zatrzymanie obrazu) (strona 15). Additional menus (Dodatkowe menu) (strona 32). Inicjalizacja obiektywu Privacy masks (Maski prywatności) (strona 32). Lift/gain (korekcja/wzmocnienie) (strona 15). Alarms and relays (Alarmy i przekaźniki) (strona 33). Max tilt/pan speed (Maksymalna prędkość pochylania/kadrowania) (strona 16). Preset speed (Prędkość ustawiania presetu) (strona 17). Proportional speed (Prędkość proporcjonalna) (strona 17). Quick spin (Funkcja Quick Spin) (strona 17). Serial Update (Aktualizacja oprogramowania) (strona 17). Shutter speed (Prędkość migawki) (strona 18). NTSC. PAL. System startup (Konfiguracja i uruchamianie systemu) (strona 34). Zabezpieczenie hasłem Data instalacji Power-up action (Działanie po włączeniu) Przesyłanie danych o pozycji

14 6 Instrukcja obsługi Top-level access and information screens (Główny dostęp i ekrany informacji) Kiedy osiągniesz dostęp do serii, wyświetlą się następujące trzy menu: Password (Hasło). Otrzymasz kamerę z domyślnym hasłem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Passwords (Hasła) na stronie 42. Jeżeli wcześniej wprowadziłeś informacje w celu ustawienia kamery i użyłeś haseł, zostaniesz poproszony o wprowadzenie twojego hasła (Rysunek 3), aby kontynuować. Za pomocą przycisków strzałek poruszaj się po cyfrach i naciśnij iris +, aby wprowadzić te cyfry. Jeżeli hasło jest nieprawidłowe, automatycznie wyjdziesz z menu. Jeżeli hasło jest prawidłowe, przejdziesz do Program select menu (Menu wyboru programu). Rysunek 3. Ekran z hasłem Product information (Informacje o produkcie). Na ekranie (Rysunek 4) wyświetlone zostaną następujące informacje o produkcie: Nazwa produktu Rodzaj kamery Numer ID obszaru obserwacji Numer seryjny jednostki Data instalacji (powinna być podana przez instalatora. ) Format obrazu wideo Protokół Na ekranie nie ma opcji dostosowania ustawień. Naciśnij na klawiaturze klawisz fast forward (przewijanie do przodu), aby przejść do następnego ekranu. Rysunek 4. Informacje o produkcie dotyczące

15 Rozdział 1 Programowanie 7 System information (Informacje o systemie). Ten ekran (Rysunek 5) zawiera informacje dotyczące bieżącego oprogramowania, sprzętu oraz informacje o instalacji. P = Typ oraz data wersji procesora pan (kadrowania). T = Typ oraz data wersji procesora tilt (pochylania). C = Typ oraz data wersji procesora camera (kamery). I = Typ oraz data wersji karty obudowy. Rysunek 5. Informacje o systemie przeznaczonym do obsługi Uwaga: Jeżeli nie widzisz informacji o typie oraz dacie wersji, sprawdź właściwe połączenia, montaż oraz obecność metki na obudowie. Na ekranie nie ma opcji dostosowania ustawień. Naciśnij klawisz na klawiaturze fast forward (przewijanie do przodu), aby przejść do następnego ekranu.

16 8 Instrukcja obsługi Memory management (Zarządzanie pamięcią) Jeżeli ustawienia zapisane w pamięci obudowy różnią się od ustawień zapisanych w pamięci kamery (PTZ), na monitorze miga komunikat Memory (Pamięć). Po zalogowaniu zobaczysz Memory management menu (Rysunek 6) (Menu zarządzania pamięcią) i zostaniesz poproszony o wybór ustawień. Wybrane ustawienia zastąpią wszystkie istniejące ustawienia. Dopóki nie zdecydujesz się, które ustawienia chcesz stosować, jednostka będzie używać ustawień zapisanych w kamerze. Kiedy ustawienia zostaną pomyślnie przeniesione, komunikat Memory (Pamięć) przestanie migać na monitorze. Ekran Memory management (Zarządzanie pamięcią) pojawia się jako następny w menu po ekranie System information (Informacje o systemie). Zatem jeśli miga komunikat dotyczący pamięci, kolejność ekranów wmenu będzie następująca Product information (Informacje o produkcie), System information (Informacje osystemie), Memory management (Zarządzanie pamięcią), Program select (Wybór programu). Rysunek 6. Memory flashing menu (Menu pamięci flash) Uwaga: Ustawienia przełącznika DIP w kamerze mogą być ustawione na automatyczne kopiowanie ustawień z obudowy, lub na przeniesienie ustawień z kamery do obudowy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Installation Manual (Instrukcja Instalacji)

17 Rozdział 1 Programowanie 9 Program select (Wybór programu) W Program select menu (Rysunek 7) (Menu wyboru programu) znajdziesz wiele menu konfiguracyjnych. Rysunek 7. Menu wyboru programu Podmenu w menu Program select (Menu wyboru programu) są następujące: Setup (Ustawienia) na stronie 9 Preset (Presety) na stronie 22 Titles/areas (Nazwy/obszary) na stronie 22 Current status (Bieżący status) na stronie 27 Tours (Trasy ruchu kamery) na stronie 28 Additional menus (Dodatkowe menu) na stronie 32 Użyj Program select menu (Rysunek 7) (Menu wyboru programu), aby wybrać, które z tych podmenu chcesz zmienić. Aby uzyskać dostęp do określonego podmenu, naciśnij numer mu przypisany, lub przejdź do żądanego podmenu i naciśnij przycisk klawiatury przewijanie do przodu. Setup (Ustawienia) Użyj menu setup (ustawienia), aby przywrócić ustawienia fabryczne, ustaw kamerę i dostosuj ustawienia systemu. Ustawienia wcześniej zapisane w kamerze (PTZ) i w nonvolatile memory (pamięci nieulotnej) w obudowie, zostaną zastąpione. Clear memory (Wyczyść pamięć) Wyczyść określone ustawienia i informacje i wróć do fabrycznych ustawień domyślnych (Rysunek 8): 1. Wybierz opcje 1, 2, 3, 4, 5, lub 6, aby wyczyścić wybrane funkcje. Możesz również nacisnąć iris+ i zaznaczyć opcję, którą chcesz wyczyścić. Rysunek 8. Wyczyść pamięć

18 10 Instrukcja obsługi 2. Aby potwierdzić przywrócenie factory defaults (Rysunek 9) (fabrycznych ustawień domyślnych) funkcji wybranych w poprzednim menu, należy wykonać jedną z następujących czynności: Zaznacz opcję 1, aby zachować bieżące ustawienia. Zaznacz opcję 2, aby usunąć bieżące ustawienia i ponownie wprowadzić fabryczne ustawienia domyślne. Ten proces może trwać przez jakiś czas. Szacunkowy czas odświeżenia ustawień zostanie wskazany na ekranie. Automatic slow shutter (Automatyczne zmniejszanie szybkości migawki) Włącz lub wyłącz funkcję autoslow shutter (Rysunek 10) (funkcję automatycznego zmniejszania szybkości migawki), aby zmniejszyć prędkość migawki kamery w celu uzyskania lepszej jakości obrazu, kiedy jest ciemno. Rysunek 9. Potwierdź wyczyszczenie pamięci Rysunek 10. Menu migawki samozwalniającej Uwaga: Domyślnie ta funkcja jest wyłączona i jest dostępna tylko w kamerach posiadających tryb dzien/noc. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień migawki, zobacz Exposure control (Sterowanie ekspozycją) na stronie 38. Autopan speed (Szybkość automatycznego ruchu panoramicznego) Wybierz prędkość, dla automatycznej panoramy. Użyj joysticka, aby wybrać z trzech ustawień prędkości: slow, med (default), lub fast (Rysunek 11) (wolna, średnia (ustawienie domyślne), lub szybka). Rysunek 11. Menu szybkości automatycznego ruchu panoramicznego

19 Rozdział 1 Programowanie 11 Autoreturn (Auto powrót) Kamerę można ustawić na automatyczny powrót po okresie nieaktywności na pozycję początkową home (preset 000), określony preset, fabrycznie zapisaną trasę, lub tryb automatycznego ruchu panoramicznego (Rysunek 12). Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Aby wyłączyć funkcję auto powrót, wybierz opcję 1. Aby automatycznie powrócić do pozycji początkowej (preset 000), wybierz opcję 2. Aby automatycznie powrócić do określonego presetu, wybierz opcję 3, naciśnij iris + i wybierz numer presetu. Aby automatycznie powrócić do fabrycznie zapisanej trasy ruchu, wybierz opcję 4, naciśnij iris + i wybierz numer trasy, jeśli chcesz do niej powrócić. Aby automatycznie powrócić do automatycznego ruchu panoramicznego, wybierz opcję 5. Jeśli wybierzesz auto powrót do określonych ustawień, ustaw okres nieaktywności (czas powrotu) w menu Autoreturn (Rysunek 13) (Menu auto powrót). Aby uzyskać dostęp do opcji wyboru czasu, naciśnij joystick po wybraniu opcji innej niż Disable (Wyłącz). Minimalny return time (czas powrotu) to 15 sekund. Maksymalny czas powrotu to 60 sekund. Użyj joysticka, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas powrotu dla pozycji 2 przez 5 w następujących przyrostach: Przyrosty o piętnaście sekund zwiększą czas powrotu z 15 do 60 sekund. Przyrosty o jedną minutę zwiększą czas powrotu z jednej do dziesięciu minut. Przyrosty o pięć minut zwiększą czas powrotu z dziesięciu do 60 minut. Azimuth indicator (Wskaźnik azymutu) Włącz wyświetlanie wskaźnika kierunku na monitorze/ekranu (Rysunek 14). Aby wyłączyć wskaźnik azymutu, wybierz opcję 1. (The default setting is 3, Coordinates. ) (Wartość domyślna wynosi 3, Koordynaty). Rysunek 12. Menu auto powrót Rysunek 13. Zegar auto powrotu Rysunek 14. Menu wskaźnika azymutu

20 12 Instrukcja obsługi Aby włączyć wskaźnik azymutu (N, NE, E, SE, S, SW, W, lub NW), wybierz opcję 2 i użyj joysticka, aby przechodzić między opcjami heading options (Rysunek 15) (nagłówków). Rysunek 15. Azimuth indicator menu: (Menu wskaźnika azymutu:) Set heading (Ustaw nagłówek) Włącz wskaźnik azymutu, aby wyświetlić koordynaty P/T/Z, wybierz opcję 3 i użyj joysticka, aby wybrać ustawienia numeryczne dla P/T/Z (Rysunek 16). Rysunek 16. Azimuth indicator menu: (Menu wskaźnika azymutu:) Set coordinates (Ustaw koordynaty) Aby ustawić wskaźnik (Rysunek 17), wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz set north (ustaw północ), i naciśnij iris + 2. Przejdź do wybranej pozycji na północ i naciśnij przycisk iris +. Naciśnij przycisk iris -, aby anulować. Rysunek 17. Azimuth indicator: (Wskaźnik azymutu:) Ustaw północ

21 Rozdział 1 Programowanie 13 Aby wybrać gdzie na wyświetlaczu ekranowym pojawi się wskaźnik (Rysunek 18), wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz display row (wyświetl wiersz), i naciśnij iris Używając joysticka w celu poruszania się między żądanymi numerami, ustaw wiersz między 01 (nagłówek domyślny) a 11 (domyślna koordynata dla NTSC; 14 jest domyślną dla PAL) i naciśnij iris +. Rysunek 18. Azimuth indicator: (Wskaźnik azymutu:) Wyświetl opcję wiersza Day/night switch (Przełączanie trybu dziennego/nocnego) Ustaw metodę, za pomocą której filtr podczerwieni kamery będzie automatycznie wyłączać się i włączać o świcie izmierzchu (Rysunek 19). Wybierz opcję 1, aby wyłączyć przełączanie trybu dziennego/nocnego. Wybierz opcję 2, aby używać klawiaturę KTD-405 w celu ręcznego uruchamiania przełączania. Wybierz opcję 3, aby przełączanie następowało w oparciu o czujnik w kamerze. Wybierz opcję 4, domyślne ustawienie, aby przełączanie następowało w oparciu o czujnik w uchwycie kamery.. Uwaga: To menu jest obecne tylko wtedy, gdy kamera posiada opcję wyboru trybu dzień/noc. Jeżeli wybierzesz PTZ tilt arm sensor (czujnik w uchwycie kamery), musisz wskazać, na którym poziomie chcesz, aby przełączanie miało miejsce (Rysunek 20). Można ustawić moment przełączania w oparciu o poziom natężenia światła, ale powinien być on ustawiony tylko w warunkach świtu/zmierzchu. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień światła, zobacz Exposure control (Sterowanie ekspozycją) na stronie 38. Rysunek 19. Menu przełączania trybu dziennego/ nocnego Rysunek 20. Wybór poziomu przełączania trybu dziennego/nocnego

22 14 Instrukcja obsługi Electronic zoom (Powiększenie elektroniczne) Ustawianie powiększenia elektronicznego w kamerze. Powiększenie elektroniczne jest czasem zwane powiększeniem cyfrowym i wskazuje o ile można powiększyć optyczny limit powiększenia dzięki oprogramowaniu kamery. Limit maksymalnego powiększenia optycznego może być zwielokrotniony dzięki ustawieniu powiększenia elektronicznego, wskutek czego całkowite powiększenie zostanie zwiększone. Na przykład, jeżeli kamera jest zdolna do powiększenia 26x, z fabrycznym ustawieniem domyślnym na 4x (Rysunek 21), kamera będzie zdolna do cyfrowego powiększenia aż do 104x. Rysunek 21. Menu powiększenia elektronicznego Uwaga: Powiększenie elektroniczne może pogorszyć jakość obrazu. Aby dezaktywować powiększenie elektroniczne, ustaw opcję 1 na 1x. Exposure control (Sterowanie ekspozycją) Ustaw metodę, za pomocą której kamera dostosowuje się do różnych poziomów natężenia światła (Rysunek 22). Wybierz opcję 1, aby kamera mogła automatycznie dostosować się do różnych poziomów natężenia światła. Przycisk iris + przełącza prędkość migawki (zobacz Rysunek 29 na stronie 17 oraz Rysunek 30 na stronie 17) natomiast przycisk iris - przełącza kompensację podświetlenia w celu poprawy jakości obrazu. Wybierz opcję 2, aby ręcznie sterować przesłoną, używając przycisków iris + oraz iris -. Wybierz opcję 3, aby umożliwić ręczne sterowanie przesłoną, z powrotem do trybu automatycznego podczas ruchu kamery. Rysunek 22. Menu sterowania ekspozycją

23 Rozdział 1 Programowanie 15 Image freeze (Zatrzymanie obrazu) Opcja ta pozwala na zatrzymanie obrazu z kamery podczas jej ruchu. Włączenie opcji Image freeze (Rysunek 23) (Zatrzymanie obrazu) powoduje zatrzymanie aktualnego obrazu z kamery. Statyczny obraz jest wyświetlany na monitorze aż do zatrzymania ruchu kamery. Wyłączenie opcji zatrzymanie obrazu powoduje powrót do wyświetlania obrazu bieżącego. Wybierz opcję 1, aby wyłączyć (ustawienie domyślne). Wybierz opcję 2, aby włączyć. Kiedy opcja zatrzymania obrazu jest właczona, kamera jest przełączana na większą prędkość bez względu na zdefiniowane wcześniej ustawienia. Uwaga: To menu jest obecne tylko wtedy, gdy kamera posiada przełączanie trybu dziennego/nocnego. Lens initialization (Inicjalizacja obiektywu) Określ czas między kolejnymi automatycznymi inicjalizacjami obiektywu kamery (Rysunek 24). Podczas inicjalizacji obiektywu moduły kamer 18X i 26X ustawiają maksymalne i minimalne przybliżenie po to, by odnaleźć optymalną pozycję początkową dla obiektywu; kamery 22X i 23X nie będą pokazywać obrazu przez kilka sekund. Jeżeli funkcja ShadowTour jest uruchomiona, poleca się inicjalizację obiektywu co 24 godziny. Wybierz opcję 1, aby ręcznie inicjalizować obiektyw (ustawienie domyślne). Ręczna inicjalizacja jest możliwa tylko wtedy kiedy używana jest klawiatura KTD-405 inaciśnięte zostały przyciski w następującej kolejności Esc (przytrzymaj) i Alarm. Wybierz opcje 2 do 5, aby określić czas trwania między automatycznymi inicjalizacjami obiektywu. Lift/gain (korekcja/wzmocnienie) Funkcja Lift (Korekcja) optymalizuje kolor obrazu video podczas przesyłania go na duże odległości kablem koncentrycznym. Aby ustawić wartość podnoszenia, wykonaj następujące czynności: 1. Przejdź do Lift (0-7). (Korekcja (0-7). Naciśnij iris Przesuń joystick w górę, aby zwiększyć podnoszenie lub w dół, aby zmniejszyć podnoszenie. Ustawienia obejmują zakres od 0 do 7. Wartością domyślną jest 0. Rysunek 23. Menu zatrzymania obrazu Rysunek 24. Menu inicjalizacji obiektywu Rysunek 25. Lift/gain menu (Menu podnoszenie/ wzmocnienie)

24 16 Instrukcja obsługi Funkcja Gain (Wzmocnienie) optymalizuje jasność obrazu video podczas przesyłania go na duże odległości kablem koncentrycznym (Rysunek 26). Wzmocnienie zwiększa amplitudę sygnału video, aby rozjaśnić przyciemniony obraz i zredukować szumy słabego obrazu video. Użyj manipulatora do zmiany wartości wzmocnienia. Ruch w górę zwiększa, a ruch wdół zmniejsza wzmocnienie. Aby ustawić wartość wzmocnienia, wykonaj następujące czynności: 1. Przejdź do Gain (0-31). (Wzmocnienie (0-31)). Naciśnij iris Przesuń joystick w górę, aby zwiększyć wzmocnienie lub w dół, aby zmniejszyć wzmocnienie. Ustawienia obejmują zakres od 0 do 31. OSTRZE ENIE: Funkcje Lift (Korekcja) i Gain (Wzmocnienie) kompensują jakość obrazu video podczas przesyłania go na duże odległości kablem koncentrycznym. Tylko wykwalifikowane osoby powinny zmieniać ustawienia tych funkcji. Niewłaściwe zmiany ustawień mogą obniżyć jakość sygnału video. Max tilt/pan speed (Maksymalna prędkość pochylania/ kadrowania) Zastosuj to, aby ustawić ręcznie maksymalną prędkość kadrowania i pochylania. Aby ustawić prędkość kadrowania i pochylania, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz ustawienia, które chcesz zmienić (pan(kadrowanie) jak pokazuje Rysunek 27 lub tilt(pochylanie)). Naciśnij iris Użyj joysticka, aby ustawić szybkość od 20 do 120 (domyślne ustawienie to 120). Kiedy skończysz, naciśnij iris +. Rysunek 26. Ustawienia zmiany wzmocnienia Rysunek 27. Ustawienia prędkości kadrowania Uwaga: Jednostka miary stosowana w tej funkcji - to stopnie na sekundę.

25 Rozdział 1 Programowanie 17 Preset speed (Prędkość ustawiania presetu) Ustaw prędkość, z jaką kamera przechodzi między presetam (Rysunek 28). To ustawienie jest stosowane wtedy, kiedy wywoływane są presety. Użyj joysticka, aby wybrać jedno z czterech ustawień prędkości: slow (mała), med (średnia), fast (duża) (domyślna), lub max (maksymalna). Rysunek 28. Menu predefiniowanych ustawień prędkości Proportional speed (Prędkość proporcjonalna) Funkcja prędkości proporcjonalnej (Rysunek 29) zmniejsza prędkość pochylania/kadrowania kamery, aby zapewnić Pozwala to łatwiej uchwycić i prowadzić obiekt, kiedy znajduje się on daleko od kamery. Wybierz opcję 1, aby wyłączyć prędkość proporcjonalną. Wybierz opcję 2, aby włączyć prędkość proporcjonalną. Rysunek 29. Menu prędkości proporcjonalnej Quick spin (Funkcja Quick Spin) Funkcja quick spin (Rysunek 30) automatycznie obraca kamerę o 180 stopni, kiedy kamera osiągnie dolną granicę pochylania. Ta funkcja umożliwia śledzenie celu przechodzącego bezpośrednio pod kamerą. Wybierz opcję 1, aby wyłączyć funkcję quick spin. Wybierz opcję 2, aby włączyć funkcję quick spin. Rysunek 30. Menu funkcji quick spin Serial Update (Aktualizacja oprogramowania) To menu pozwala aktualizować oprogramowanie wbudowane wkamerę. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej. (zobacz Contacting us (Skontaktuj się z nami) na stronie 44). Rysunek 31. Menu seryjnej aktualizacji

26 18 Instrukcja obsługi Shutter speed (Prędkość migawki) Ustaw prędkość migawki wybierając numer, który odpowiada żądanej prędkości dla kamery NTSC (Rysunek 32) lub PAL (Rysunek 33). Podczas kadrowania/pochylania, prędkość migawki jest sterowana automatycznie przez kamerę. Aby korzystać zustawień z menu Shutter speed (prędkość migawki) podczas oglądania bieżącego obrazu video, naciśnij przycisk iris +. Naciśnij przycisk iris - lub zmień kierunek kamery, aby przywrócić ustawienia automatyczne prędkości migawki. Uwaga: Kiedy ustawisz inną niż automatyczną prędkość migawki, ustawienie to zastąpi ręczne ustawienie przesłony, czyniąc przesłonę zawsze w pełni automatyczną. Rysunek 32. Menu prędkości migawki (NTSC) Rysunek 33. Menu prędkości migawki (PAL) Kiedy kamera porusza się w warunkach słabego natężenia światła, włącz funkcję Autoslow shutter (Migawka samozwalniająca), aby prędkość migawki mogła zostać dostosowana tak, aby zapewnić lepszą jakość obrazu video. Site number display (Wyświetlanie numeru obszaru) Włącz lub wyłącz wyświetlanie numeru obszaru kamery w lewym górnym rogu ekranu monitora (Rysunek 34). Rysunek 34. Menu wyświetlania numeru obszaru Uwaga: Tryb diagnostyczny wyświetli bieżącą wartość P/T/Z i informacje o protokole na ekranie monitora. Informacje te moćna wykorzystać podczas kontaktu z działem pomocy technicznej. Wybierz opcję 1, aby wyłączyć wyświetlanie numeru obszaru. Wybierz opcję 2, aby włączyć wyświetlanie numeru obszaru. Wybierz opcję 3, aby wprowadzić tryb diagnostyczny. Uwaga: Kiedy wrócisz do głównego menu po tym, jak znajdowałeś się w trybie bieżącego obrazu, tryb diagnostyczny jest wyłączony. Zatem kiedy wyjdziesz z pierwszego menu po powrocie do menu nie zostanie wyświetlona.

27 Rozdział 1 Programowanie 19 Synchronization (Synchronizacja) Ustaw sygnał video tak, by zsynchronizować go z częstotliwością wejścia AC (blokada linii) lub z wewnętrznym zegarem kamery (Rysunek 35). Wybierz opcję 1, aby wybrać opcję line lock (blokadę linii). Jeśli chcesz włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk set (ustaw) Naciśnij iris+, aby włączyć blokadę linii. Zanim wrócisz do menu potwierdzenia, zakończenie synchronizacji może trwać kilka sekund. Uwaga: Jeżeli po naciśnięciu przycisku set (ustaw), znikną wszystkie menu, naciśnij przycisk iris -, aby zamknąć to ustawienie. Ustawienie wróci do opcji 2. Wybierz opcję 2, aby ustawić sygnał video w celu wewnętrznej synchronizacji kamery. Do korekcji vertical phase (Rysunek 36) (fazy pionowej) użyj oscyloskopu lub KTS-56 narzędzia korekcji fazy pionowej. Rysunek 35. Menu synchronizacji Rysunek 36. Korekcja fazy pionowej Temperature display (Wyświetlanie temperatury) Wyświetla temperaturę na ekranie (Rysunek 37). Wybierz opcję 1, aby wyłączyć wyświetlanie temperatury. Wybierz opcję 2, aby włączyć wyświetlanie temperatury, w stopniach Fahrenheita. Wybierz opcję 3, aby włączyć wyświetlanie temperatury, w stopniach Celsjusza. Rysunek 37. Wyświetlanie temperatury

28 20 Instrukcja obsługi Aby ustawić obszar wyświetlania (Rysunek 38), wykonaj następujące czynności: 1. Przejdź do czwartej opcji, Display row(wyświetl wiersz). Naciśnij przycisk iris+. Użyj joysticka, aby przejść do numeru między 01 a 011 (NTSC) lub 014 (PAL). Naciśnij iris +, aby ustawić wiersz. Rysunek 38. Ustawienia obszaru wyświetlania White balance (Balans bieli) Wybierz metodę, za pomocą której kamera zmienia kolory wyjściowe, aby dokonać kompensacji koloru przy różnych źródłach światła. Wybierz opcję 1 w celu ustawienia automatic white balance (automatycznego balansu bieli). Wybierz opcję 2 w celu ustawienia ATW (tryb szerokiego zakresu dla modułów kamery 18X i 26X). Wybierz opcję 3 by wybrać statyczne ustawienie wewnątrz. Wybierz opcję 4 by wybrać statyczne ustawienie na zewnątrz. Wybierz opcję 5 aby wybraćręczne ustawienia). Jeśli wybierzesz 5, wyświetli się menu Manual wbal adjust (Rysunek 40). Naciśnij iris +, następnie użyj joysticka, aby zmodyfikować ustawienia balansu bieli. Poruszaj w górę i w dół, aby dostosować natężenie koloru niebieskiego w obrazie. Poruszaj w górę i w dół, aby dostosować natężenie koloru czerwonego w obrazie. Rysunek 39. menu ręcznego równoważenia bieli Rysunek 40. Menu ręcznego równoważenia bieli

29 Rozdział 1 Programowanie 21 Wide dynamic range (Szeroki zakres dynamiki (WDR)) Technologia WDR sprawia, że szczegóły obiektów są widoczne w cieniu lub na jasnym tlew kadrach o wysokim kontraście między obszarami jasnym i ciemnymi. Tylko moduły kamery 23x posiadają tę funkcję. Wybierz Disable (Wyłącz), aby wyłączyć tę funkcję. Wybierz Enable (Włącz), aby włączyć tę funkcję. Rysunek 41. Menu WDR Sterowanie prędkością powiększenia Wybierz prędkość, z jaką kamera powiększa (Rysunek 42). Wybierz opcję 1 dla zmiennej prędkości. Wybierz opcję 2 dla stałej małej prędkości. Wybierz opcję 3 dla stałej średniej prędkości. Wybierz opcję 4 dla stałej dużej prędkości. Nie wszystkie pulpity wyniesione obsługują zmienną prędkość. Jeżeli nie korzystasz z właściwego protokołu lub połączenia, średnia-duża prędkość zostanie ustawiona jako domyślna. Moduły kamer 22x i 23x również nie obsługują tej funkcji. Rysunek 42. Menu sterowania prędkością powiększania

30 22 Instrukcja obsługi Preset (Presety) W kamerze można zapisać do 129 ustawień pozycji (numerowanych od 0 do 128). Aby wprowadzić ustawienia pozycji, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Program select (Wybór programu), przejdź do opcji 2 i przesuń w prawo. Zostanie wyświetlone menu Preset programming (programowanie presetów) (Rysunek 43). Przesuń kamerę na żądaną pozycję. Wprowadź trzy-cyfrowy numer, aby wskazać numer presetu (000 to 128). Najniższy niewykorzystany numer wyświetli się automatycznie. Rysunek 43. Menu programowania upresetów Uwaga: Numery presetów 62 i 63 są zarezerwowane skrajnych ustawień trasy automatycznej, ale mogą być one też wykorzystane jako zwykłe presety. Wiadomość potwierdzająca zapisanie ustawienia pozycji wyświetli się przez dwie sekundy. Powtórz czynności od 3 do 5, aby zapisać wszystkie pozostałe presety. Naciśnij iris-, aby powrócić do menu Program select (wybór programu). Titles/areas (Nazwy/obszary) W menu nazwy/obszary możesz ustawić nazwy presetów, obszarów, kamery i tras. Dostępne są następujące znaki: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w prawo, strzałka w lewo) / -:;? +

31 Rozdział 1 Programowanie 23 Preset titles (nazwy presetów) Aby przypisać nazwy na ekranie któremukolwiek ze 128 presetów, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Program select (Wybór programu), przejdź do opcji 3 i przesuń w prawo. Wyświetli się menu Edit titles/ areas (Edytuj nazwy/obszary) (Rysunek 44). Rysunek 44. Menu edytuj nazwy/obszary 2. Przejdź do opcji 1 i przesuń w prawo. Zostanie wyświetlone menu Preset titles (Nazwy presetów) (Rysunek 45). Rysunek 45. Menu nazw presetów 3. Wprowadź numer presetu od 000 to 128 nazwy presetu, który jest edytowany edycji. Wyświetli się menu Title entry (Wprowadzanie nazwy) (Rysunek 46). Miejsce wyświetlanie nazwy może być ustawione w dowolnej części ekranu. Aby ustawić miejsce wyświetlania, sprawdź czy kursor (strzałka) znajduje się pod numerem presetu po jego lewej stronie. Użyj joysticka, aby przesuwać miejsce wyświetlania nazwy w górę i w dół. Nazwa nie może być przesuwana z lewej na prawą stronę. Aby wprowadzić lub edytować nazwę, przesuń kursor na prawo (wewnątrz nawiasów). Użyj joysticka, aby przesuwać się w górę i w dół zmieniając poszczególne znaki nazwy. Kiedy nazwa jest wybrana, naciśnij przycisk iris +, aby wrócić do menu Preset titles (Nazwy presetów). Powtórz czynności od 4 do 7, aby zapisać wszystkie dodatkowe nazwy, lub naciśnij iris -, aby powrócić do menu Edit Titles/Areas (Edytuj nazwy/obszary). Rysunek 46. Menu wprowadzania nazwy

32 24 Instrukcja obsługi Area and titles (Obszar i nazwy) Aby ustawić nazwę obszaru area (obszar), wykonaj następujące czynności: 1. Wyświetli się menu Edit titles/ areas (Edytuj nazwy/obszary) (Rysunek 44 na stronie 23). Przejdź do opcji 2 i przesuń w prawo. Wyświetli się menu Assigning area titles (Przypisywanie nazw obszarów) (Rysunek 47). Rysunek 47. Menu przypisywania nazw obszarów 3. Użyj klawiatury, aby wprowadzić numer (01 do 16) obszaru, który ma być zaprogramowany i nazwany. Zostanie wyświetlone menu Area 01 programming (programowanie obszaru 01). Rysunek 48. Menu programowania obszaru Aby określić granice obszaru, użyj joysticka, aby skierować kamerę w kierunku lewego górnego rogu żądanego obszaru i naciśnij przycisk iris Użyj joysticka, aby skierować kamerę w kierunku prawego dolnego rogu żądanego obszaru i naciśnij przycisk iris Wyświetli się menu Title entry (Wprowadzanie nazwy) (Rysunek 49). Rysunek 49. Menu wprowadzania nazwy Aby przypisać lub edytować nazwy obszarów, wykonaj następujące czynności: 1. Sprawdź czy kursor (strzałka) znajduje się pod obszarem ###. Aby przesunąć miejsce wyświetlania nazwy w górę lub w dół ekranu, przesuwaj joystick w górę lub wdół. (Nazwa nie może być przesuwana w lewą lub prawą stronę. )

33 Rozdział 1 Programowanie Aby wprowadzić lub edytować nazwę, przesuń kursor na prawo (wewnątrz nawiasów). Użyj joysticka, aby przesuwać się w górę i w dół po żądanych znakach nazwy. (Zobacz Titles/areas (Nazwy/obszary) na stronie 22, aby sprawdzić, jakie znaki są dostępne. ) 5. Przesuwaj joystick w prawo i w lewo, aby przejść do następnego znaku, lub by edytować poprzedni znak. Kiedy wprowadzanie nazwy jest zakończone, naciśnij przycisk iris +, aby zapisać nazwę i wrócić do menu Assigning area titles (Przypisywanie nazw obszarów). Powtórz czynności od 3 do 5 oraz od 1 do 6 aby zapisać pozostałe nazwy obszarów. W przeciwnym razie, naciśnij iris-, aby powrócić do poprzedniego menu. Uwaga: Aby pozostawić określony obszar pusty, wpisz '? ' jako pierwszy znak nazwy. Zostanie wyświetlona bez obrazu video. Camera title (Nazwa kamery) Modele mogą wyświatlać nazwę kamery. Aby ustawić nazwę kamery, wykonaj następujące czynności. Przejdź do opcji 3 i naciśnij iris +. Wyświetli się menu Title entry (Wprowadzanie nazwy) (Rysunek 50). Sprawdź czy kursor (strzałka) znajduje się pod kamerą ### (numer trzy-cyfrowy). Aby przesunąć miejsce wyświetlania nazwy w górę lub w dół ekranu, przesuwaj joystick w górę i w dół. (Nazwa nie może być przesuwana z lewej na prawą stronę. Aby wprowadzić lub edytować nazwę, przesuń kursor na prawo (między znakami). Przesuwaj joystick w prawo lub w lewo, aby przejść do następnego znaku lub by edytować poprzedni znak. 8. Kiedy wprowadzenie nazwy jest zakończone, naciśnij przycisk iris +, aby zapisać nazwę i wrócić do menu Edit Title/Areas (Edytuj Nazwę/Obszar). Rysunek 50. Wprowadzenie nazwy kamery Uwaga: Kiedy nazwa kamery jest ustawiona, wpisz '? ' jako pierwszy znak nazwy, aby nazwa nie była wyświetlana.

34 26 Instrukcja obsługi Tour title (Nazwa trasy kamery) Modele mogą wyświatlać nazwę, kiedy kamera porusza się po trasie. Aby ustawić nazwę trasy, wykonaj następujące czynności. Przejdź do opcji 4 i przesuń w prawo. Zostanie wyświetlone menu Tour titles (Nazwy tras) (Rysunek 51). Rysunek 51. Menu nazw tras 3. Użyj klawiatury, aby wprowadzić numer (01 do 8) trasy, która ma być nazwana i zaprogramowana. Wyświetli się menu Tour title entry (Wprowadzanie nazwy trasy) (Rysunek 52). Sprawdź czy kursor (strzałka) znajduje się pod trasą ###. ) 6. 9. Kiedy wprowadzenie nazwy jest zakończone, naciśnij przycisk iris +, aby zapisać nazwę i wrócić do menu Tour titles (Nazwy tras). 10. Powtórz czynności od 3 do 9, aby ustawić lub zmienić nazwy pozostałych tras. W przeciwnym razie, naciśnij iris-, aby powrócić do menu Edit titles/areas (Edytuj nazwy/obszary). Rysunek 52. Menu wprowadzania nazwy trasy

35 Rozdział 1 Programowanie 27 Current status (Bieżący status) Aby sprawdzić bieżące ustawienia kamery PTZ, wybierz opcję 4 (Current status) (Bieżący status) z menu Program select (Wybierz program) i przesuń w prawo. Kamery obrotowe, posiadające funkcje presetów i obszarów posiadają menu statusu, które pokazuje które presety i obszary sa zaprogramowane wyświetlając przy ich nazwach znak "X". Rysunek 53 pokazuje typowe ekrany menu Setup status (status ustawienia). Użyj joysticka, przechodzić pomiędzy ekranami. Aby powrócić do ostatniego ekranu statusu, naciśnij iris -. Nie ma możliwości zmiany ustawień menu bieżącego statusu. Rysunek 53. Menu statusu Uwaga: Jeżeli kamera nie obsługuje tej opcji, nie jest ona wyświetlana na stronie statusu.

36 28 Instrukcja obsługi Tours (Trasy ruchu kamery) Trasy 1, 2, 5 oraz 6 menu programowania PTZ są tzw. trasami ShadowTours. Trasy 3, 4, 7 oraz 8 menu programowania PTZ są trasami predefiniowanymi ShadowTours Kamery PTZ posiadają funkcję ShadowTour. Funkcja ShadowTour polega na zapamiętaniu do 5 minut ręcznie sterowanego ruchu kamery. Należy użyć pulpitu wyniesionego aby sterować ruchem kamery, który będzie zapisany zapisane w pamięci kamery. Nagrany ruch może być odtworzony w dowolnym momencie. W celu zaprogramowania nowej funkcji ShadowTour, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Program select (Wybór programu), wybierz opcję W menu PTZ tour programming (Programowanie trasy PTZ), za pomocą joysticka przesuń w prawo, aby przejść do menu, które wyświetla menu ShadowTours (Rysunek 54). Wybierz trasę, którą chcesz utworzyć. Rysunek 54. Programowanie trasy PTZ (ShadowTours) 4. Wybierz 1, aby wybrać New tour (Nowa Trasa) (Rysunek 55). Naciśnij iris + żeby uruchomić zegar. Przesuń kamerę PTZ tak, jakbyś chciał, żeby się poruszała. Naciśnij iris +, aby powrócić do menu PTZ tour programming (Programowanie trasy PTZ). Powtórz czynności od 2 do 8 w celu zaprogramowania pozostałych tras ShadowTour. W przeciwnym razie, naciśnij iris-, aby powrócić do menu Program select (Wybór programu). Rysunek 55. Menu programowania ShadowTour

37 Rozdział 1 Programowanie 29 Aby edytować wcześniej zaprogramowaną funkcję ShadowTour, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Program select (Wybór programu), wybierz opcję W menu PTZ tour programming (Programowanie trasy PTZ), za pomocą joysticka przesuń w prawo, aby przejść do menu, które wyświetla menu ShadowTours (Rysunek 54 na stronie 28). Wybierz trasę, którą chcesz edytować. Wybierz 2, aby edytować trasę (Rysunek 56). Nastąpi rozpoczęcie wyświetlania trasy. Użyj joysticka, aby edytować trasę w dowolnym momencie. Trasa zostanie zmodyfikowana od momentu pierwszego dotknięcia joysticka, a dotychczasowe ustawienia trasy zostaną nadpisane. Aby wyjść bez modyfikowania trasy, naciśnij iris - zanim poruszysz joystickiem. Kiedy zakończysz edytowanie, naciśnij iris +, aby wrócić do menu ShadowTour. Powtórz czynności od 3 do 6, aby edytować inne tracy ShadowTours. Aby uruchomić istniejącą tracę ShadowTour, wykonaj następujące czynności: Rysunek 56. Edytuj trasę ShadowTour 1. Z menu Program select (Wybór programu), wybierz opcję W menu PTZ tour programming (Programowanie trasy PTZ), za pomocą joysticka przesuń w prawo, aby przejść do menu, które wyświetla tracy ShadowTours (Rysunek 54 na stronie 28). Wybierz trasę, którą chcesz uruchomić. Wybierz 3, aby uruchomić trasę (Rysunek 57). Trasa kamery zostanie kontynuowana, dopóki nie zostanie zatrzymana przy pomocy klawisza lub ruchu joysticka. Naciśnij iris-, aby powrócić do menu PTZ tour programming (Programowanie trasy PTZ). Powtórz czynności od 3 do 6, aby uruchomić inne trasy ShadowTours. Rysunek 57. Uruchom ShadowTour

38 30 Instrukcja obsługi Aby skasować trasę ShadowTour, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz trasę, która ma zostać skasowana. Wybierz 4, aby anulować trasę (Rysunek 58). Wyświetli się komunikat Please wait (Proszę czekać). Powtórz czynności od 2 do 5, aby pozostałe trasy ShadowTour. Rysunek 58. Kasowanie trasy ShadowTour Preset tours (trasy domyślne) Kamery PTZ posiadają funkcję tras domyślnych. Trasy domyślne składają się z grup presetów, zaprogramowanych przez operatora w taki sposób, aby tworzyły sekwencję. Aby utworzyć ustawienie predefiniowane, wykonaj następujące czynności: 1. Przejdź do opcji 5 w menu Program select (Wybór programu) i przesuń w prawo. Zostanie wyświetlone menu PTZ tour programming (programowanie trasy PTZ) (Rysunek 59). Rysunek 59. programowanie trasy PTZ w cyklach domyślnych

39 Rozdział 1 Programowanie Wybierz trasę, która ma zostać edytowana. Zostanie wyświetlone menu Tour programming (Programowanie trasy) (Rysunek 60). Przejdź do opcji 5 i przesuń w prawo, aby edytować trasę. Nawigując zastosuj iris +, aby ustawić preset, position (preset), dwell time(czas przełączania), speed(prędkość), zoom(powiększenie), i TTL (Rysunek 60 na stronie 31). Rysunek 60. Menu programowania trasy 5. Dla każdego kroku trasy domyślnej należy podać następujące parametry: Numer presetu (od 0 do 128). Czas przełączania na każdym etapie (od 1 do 31 sekund). Domyślny czas przełączania to 2 sekundy. Prędkość, z którą kamera przechodzi między presetami. Są trzy ustawienia prędkości: SLW (mała), MED (średnia), i FST (duża) Naciśnij iris +, aby wybrać ustawienia prędkości. Poziom powiększenia (stały (FZ) lub pomniejszony (ZO) lub normalny (--)). Nazwa (TTL) (włączona lub wyłączona). Aby zakończyć programowanie trasy, wybierz numer kroku i naciśnij przycisk iris -. Zostanie wyświetlone menu PTZ tour programming (programowanie trasy PTZ). Uwaga: Jeżeli numer kroku nie zostanie wybrany, naciśnięcie przycisku iris - anuluje tę czynność. Przejdź do opcji 2, aby uruchomić i zweryfikować trasę, inaciśnij iris +, aby powrócić do poprzedniego menu. Aby lepiej zrozumieć programowanie tras domyślnych, zapoznaj się z następującymi skrótami: ST = Krok presetu. Może istnieć aż do 64 presetów i muszą być one określone dla tracy. POS = numer presetu przypisany do danego kroku trasy. DW = Czas przełączania lub okres czasu, na jaki pozycja jest zatrzymana, zanim kamera zacznie się poruszać. SPD = Prędkość, z jaką kamera przechodzi do następnego presetu. ZM (także FZ lub ZO) = Zatrzymuje ostatni obraz, gdy następuje przejście do następnego. Najpierw zmniejsza się przybliżenie, następnie przechodzi do nowego presetu i ustawia zdefiniowany dla tego presetu poziom zbliżenia. TTL = włącza lub wyłącza nazwę presetu.

40 32 Instrukcja obsługi Additional menus (Dodatkowe menu) Po wyborze opcji Additional menus(dodatkowe menu) z menu Program select (Wybór programu), wyświetli się ekran Program select menu 2 (Menu wyboru programu 2) (Rysunek 61). Rysunek 61. Dodatkowe menu wyboru programu Modele kamer 22X i 23X Modele kamer 18X i 26X The Privacy mask, Alarms and relays, (Maska prywatności, Alarmy i przekaźniki) oraz System startup (Konfiguracja i uruchamianie systemu) stanowią podmenu Program select menu 2(Menu wyboru programu 2). Uwaga: Modele kamer 18X i 26X posiadają funkcję masek prywatności. Privacy masks (Maski prywatności) W kamerach 18X i 26X, można ustawić maski prywatności, które ukryją określone obszary przed widokiem. Uwaga: Modele kamery 22X i 23X nie posiadają tej funkcji. Aby ustawić maski prywatności, wykonaj następujące czynności: 1. Z menu Program select (Wybór programu) wybierz 6, aby przejść do Additional menus(dodatkowych menu). Z Program select menu 2, (Menu wyboru programu 2) wybierz 1. Wyświetli się menu Privacy masks (Maski prywatności) (Rysunek 62). Wybierz literę maski, którą chcesz utworzyć lub edytować (od A do X). Za pomocą joysticka przesuń w prawo, aby kontynuować. Rysunek 62. Maski prywatności

41 Rozdział 1 Programowanie Umieść kursor-krzyżyk w centrum obszaru, który chcesz zamaskować i naciśnij przycisk iris + (Rysunek 63). Rysunek 63. Ustawienie masek prywatności 6. Używając joysticka, ustal rozmiar maski przesuwając wgórę lub w dół, aby powiększyć lub zmniejszyć wysokość maski (Rysunek 64), lub w lewo lub w prawo, aby powiększyć lub zmniejszyć jej szerokość. Kiedy skończysz, naciśnij iris + ponownie, aby ustawić maskę i powrócić do menu Privacy masks (Maski prywatności). Powtórz czynności od 3 do 7, aby utworzyć dodatkowe maski. Rysunek 64. Dostosowanie masek prywatności Uwaga: Maski prywatności nie są wyświetlane, jeśli kamera nie posiada tej funkcji (kamery 22X i 23X). Alarms and relays (Alarmy i przekaźniki) Menu alarmów i przekaźników umożliwia programowanie presetów do alarmów, programowanie przekaźników, oraz ustawianie raportów alarmu. Uwaga: Alarmy są dostępne w przypadku stosowania karty obudowy. Alarm programming (Programowanie alarmów) Aby ustawić alarm, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz 1 z menu Alarms and relays (Alarmy iprzekaźniki). Zostanie wyświetlone menu Alarm programming (Programowanie alarmów) (Rysunek 65). Używając joysticka wybierz alarm od 01 do 04 i naciśnij iris+, aby określić numer presetu, który jest przypisany do alarmu. Rysunek 65. Menu programowania alarmu

42 34 Instrukcja obsługi Aby ustawić raport alarmu, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz 2 z menu alarmy i przekaźniki. Zostanie wyświetlone menu Alarm reporting (Raportowanie alarmów) (Rysunek 66). Wybierz 1, aby wyłączyć (ustawienie domyślne) lub 2, aby włączyć. Rysunek 66. Menu raportowanie alarmów Aby ustawić przekaźnik, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz 2 z menu Alarms and relays (Alarmy iprzekaźniki). Zostanie wyświetlone menu Relay programming (programowanie przekaźników) (Rysunek 67). Używając joysticka wybierz numer alarmu od 01 do 04 i naciśnij iris+, aby wybrać przekaźnik. Naciśnij ponownie iris+, aby ustalić czas opóźnienia dla przekaźnika. Rysunek 67. Menu programowania przekaźnika System startup (Konfiguracja i uruchamianie systemu) Menu konfiguracji systemu umożliwia włączanie, wyłączanie i zmianę haseł, a także wprowadzenie daty instalacji, określenie kroków wykonywanych po włączeniu oraz raportowania danych o pozycji. Passwords (Hasła) Aby zmienić hasło domyślne 3477, wykonaj następujące czynności: 1. Z Program select menu 2 (Menu wyboru programu 2), wybierz System startup (Konfiguracja i uruchamianie systemu). Wyświetli się menu Password protection (Zabezpieczenie hasłem) (Rysunek 68). Rysunek 68. Zabezpieczenie hasłem

43 Rozdział 1 Programowanie Wybierz 3. Wyświetli się menu Change password (Zmień hasło) (Rysunek 69). Wybierając znaki z listy, wprowadź cztery cyfry twojego hasła. Wprowadź te same cyfry ponownie, kiedy zostaniesz poproszony. Na ekranie wyświetli się Password saved(hasło zapisane), i nastąpi powrót do menu Password protection (Zabezpieczenie hasłem) (Rysunek 68 na stronie 34). Rysunek 69. Menu zmiany hasła Aby włączyć hasła, wykonaj następujące czynności: 1. Z Program select menu 2, (Menu wyboru programu 2) wybierz System startup (Konfiguracja i uruchamianie systemu). Wyświetli się menu Password protection (Zabezpieczenie hasłem). Wybierz 2. Hasła są włączone, co oznacza, źe podczas logowania do kamery, aby otrzymać dostęp do menu konieczne będzie podanie hasła. Aby wyłączyć hasła, wykonaj następujące czynności: 1. Wybierz 1. Hasła są teraz wyłączone. Każdy może mieć dostęp do menu programowania kamery, bez hasła. OSTRZE ENIE: Jeżeli hasło domyślne zostało zmienione, kiedy wybierzesz Password disable(wyłącz hasła), hasło automatycznie zmieni się na hasło domyślne. Zatem, jeżeli kiedykolwiek włączysz hasła ponownie, upewnij się, że ponownie zmieniłeś hasło, lub pamiętaj, że hasło jest hasłem domyślnym (3477). Installation date (Data instalacji) Aby dostosować datę instalacji, wykonaj następujące czynności: 1. Wyświetli się Password protection (Zabezpieczenie hasłem).

44 36 Instrukcja obsługi 2. Za pomocą joysticka przesuń w prawo, przejdź ekran Password protection (Zabezpieczenie hasłem). Zostanie wyświetlone menu Installation date (Data instalacji) (Rysunek 70). Naciśnij iris + żeby zmienić datę. Za pomocą joysticka poruszaj się po ciągu wybieranych cyfr, i wprowadź datę instalacji stosując format YY/MM/ DD(rok/miesiąc/dzień). Po sprawdzeniu poprawności daty, naciśnij ponownie iris +, aby zapisać datę. Rysunek 70. Menu daty instalacji Uwaga: Po tych ustawieniach, data może być skasowana tylko poprzez użycie opcji Clear all (wyczyść wszystko), w celu zresetowania ustawień kamery. Power-up action (Działanie po włączeniu) Możesz zaprogramować kamerę, tak, aby wykonała określone kroki kiedy jest po raz pierwszy podłączona do zasilania. Power-up action (działanie po włączeniu) jest domyślnie ustawione na opcję home (pozycja początkowa). Aby ustawić funkcję power-up action, wykonaj następujące czynności: 1. Za pomocą joysticka przejdź w prawo, przejdź ekrany Password protection (Zabezpieczenie hasłem) oraz Installation date (Data instalacji) do ekranu Power-up action (Rysunek 71) 3. Wybierz kroki, jaki chcesz, aby kamera wykonała, kiedy po raz pierwszy jest podłączona do zasilania. Wybierz 1 dla none (żadna) lub braku działania. Wybierz 2 dla opcji home. Wybierz 3 dla określonego presetu. Naciśnij iris +, aby wprowadzić trzy-cyfrowy numer (od 000 do 128) presetu, który chcesz zastosować. Wybierz 4 dla określonej trasy. Naciśnij iris +, aby wprowadzić trzy-cyfrowy numer (od 000 do 1) trasy, którą chcesz zastosować. Wybierz 5 dla opcji automatycznej panormy (Autopn). Rysunek 71. Power-up action menu (Menu działania po włączeniu)

45 Rozdział 1 Programowanie 37 Position reporting (Przesyłanie danych o pozycji) Przesyłanie danych o pozycji umożliwia uzyskiwanie przez urządzenie zdalne informacji o kierunku, pochylenia i powiększenia, konieczne do analizy danych obrazu. Ta funkcja jest obsługiwana w protokole GE Impac RS Aby ustawić przesyłanie danych o pozycji, wykonaj następujące czynności: 1. Za pomocą joysticka przejdź w prawo, przejdź ekrany Password protection (Zabezpieczenie hasłem), Installation date (Data instalacji) oraz Power-up action do ekranu Position reporting (Przesyłanie danych o pozycji) (Rysunek 72). Naciśnij 1, by wyłączyć, lub naciśnij 2, by włączyć. Rysunek 72. Menu przesyłania danych o pozycji E OSTRZE ENIE: Włączenie tej funkcji może zwiększyć ilość danych komunikacyjnych przesyłanych interfejsem RS-485.

Instrukcje i przewodniki użytkownika dla GE
  • Kuchenka neral Electric Cooktop PP945GE neral Electric Cooktop PP945 Instrukcja Użytkownika
  • Okap ZV830GE ZV830 Instrukcja UżytkownikaZmywarka PDW8400 SeriesGE PDW8400 Series Instrukcja UżytkownikaMaski JV347HCCGE JV347HCC Instrukcja PosiadaczaZmywarka PDW9700 Series PDW8700 Series PDW9800 SeriesGE PDW9700 Series PDW8700 Series PDW9800 Series Instrukcja UżytkownikaMiksery 840136300GE 840136300 Instrukcja UżytkownikaSlow Cooker 168945GE 168945 Instrukcja UżytkownikaAkcesoria Telefonowe neral Electric Telephone Accessories TT3010GE neral Electric Telephone Accessories TT3010 Instrukcja UżytkownikaKuchenka Monogram ZEU769SCGE Monogram ZEU769SC Instrukcja UżytkownikaKuchenka Mikrofalowa JES638GE JES638 Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza ASM06LLGE ASM06LL Instrukcja UżytkownikaStopery BoxTimer (15132, 15087, 15207, 56922, 15250, 15251, 15252, 15253)GE BoxTimer (15132, 15087, 15207, 56922, 15250, 15251, 15252, 15253) Instrukcja Szybki StartKlimatyzatory Powietrza ASM06GE ASM06 Instrukcja UżytkownikaPiec Konwekcyjny ZET958GE ZET958 Instrukcja UżytkownikaOświetlenie 45612 GE ZWave Dimmer Switch (with Terminals)GE 45612 GE ZWave Dimmer Switch (with Terminals) Instrukcja PosiadaczaPiekarniki JKP35BMGE JKP35BM Instrukcja UżytkownikaKuchenka Mikrofalowa JV356 30GE JV356 30 Instrukcja UżytkownikaPiekarniki JGP333SETSSGE JGP333SETSS Instrukcja PosiadaczaGE JGP333SETSS Instrukcja Szybki StartDVR Interlogix BusSecureGE Interlogix BusSecure Instrukcja UżytkownikaGofrownica 106748GE 106748 Instrukcja UżytkownikaZabezpieczenia Domowe neral Electric Home Security System 60-960-95GE neral Electric Home Security System 60-960-95 Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza neral Electric Air Conditioner ASM22GE neral Electric Air Conditioner ASM22 Instrukcja UżytkownikaPrzycinacz Do Włosów JGBS80SELGE JGBS80SEL Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza ASV10GE ASV10 Instrukcja UżytkownikaKuchenka Profile P2S975SEPSSGE Profile P2S975SEPSS Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza neral Electric Air Conditioner AG_18-18GE neral Electric Air Conditioner AG_18-18 Instrukcja UżytkownikaKuchenka 10-95 CGGE 10-95 CG Instrukcja UżytkownikaSuszarka Ciuchów Profile DCCH485EKMSGE Profile DCCH485EKMS Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza AE0RD10AMGE AE0RD10AM Instrukcja UżytkownikaZmywarka neral Electric Dishwasher GSD3210GE neral Electric Dishwasher GSD3210 Instrukcja UżytkownikaKuchenka JBP23DNGE JBP23DN Instrukcja UżytkownikaKlimatyzatory Powietrza 12 DCB AJCQ 08GE 12 DCB AJCQ 08 Instrukcja UżytkownikaZamrażarka neral Electric Freezer FCM5GE neral Electric Freezer FCM5 Instrukcja UżytkownikaUrządzenia GFC325VGE GFC325V Instrukcja PosiadaczaPrzenośna Prądnica K-45404FGE K-45404F Instrukcja UżytkownikaInteligentny wyświetlacza pojazdu IVD2010GE IVD2010 Karta Danych

Ustaw preferencje dotyczące plików cookie

Używamy plików cookie i podobnych niezbędnych narzędzi, aby umożliwiać Ci dokonywanie zakupów, poprawić Twoje doświadczenia zakupowe oraz świadczyć usługi, tak jak opisano to w Informacji na temat plików cookie. Używamy również tych plików cookie, aby zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług (na przykład poprzez pomiar odwiedzin w witrynie), abyśmy mogli wprowadzać ulepszenia.

Jeśli wyrazisz zgodę, będziemy również używać plików cookie, aby dopełnić Twoje doświadczenia zakupowe w sklepach Amazon, tak jak opisano to w informacjach na temat plików cookie. Obejmuje to korzystanie z naszych własnych plików cookie i plików cookie innych firm, które przechowują lub mają dostęp do standardowych informacji o urządzeniu np. unikalny identyfikator. Podmioty trzecie używają plików cookie do wyświetlania spersonalizowanych reklam, dokonywania pomiarów dotyczących tych reklam, analizowania grup odbiorców oraz opracowywania i ulepszania produktów. Kliknij opcję „Dostosuj pliki cookie”, aby odrzucić stosowanie plików cookie, dokonać bardziej szczegółowego wyboru lub dowiedzieć się więcej. W dowolnym momencie możesz zmienić swój wybór. W tym celu wystarczy otworzyć Preferencje dotyczące plików cookie, tak jak opisano to w Informacji o plikach cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób i do jakich celów Amazon wykorzystuje dane osobowe (takie jak historia zamówień w sklepie Amazon), przejdź do strony Informacja o prywatności.

Niestety wystąpił problem podczas zapisywania preferencji dotyczących plików cookie. Spróbuj ponownie.

Informacje o produkcie i instrukcja obsługi Ge Jtp56ba

Bezpośredni link do pobrania Informacje o produkcie i instrukcja obsługi Ge Jtp56ba

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje o produkcie i instrukcja obsługi Ge Jtp56ba